Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Revisionen

De förtroendevalda revisorerna ska granska så att kommunen är effektiv och säker. Kommunrevisionen lyder under kommunfullmäktige

Om kommunrevisionen

Kommunrevisionen är utsedd av Kommunfullmäktige (KF) för att löpande granska verksamheten i kommunen. Den består av sex oberoende förtroendevalda revisorer. Till sin hjälp har de en inhyrd sakkunnig konsulttjänst, som för närvaranden är från Ernst & Young.

Det yttersta uppdraget för Revisionen är att pröva ansvarstagandet i styrelser och nämnder, uttala sig om detta till KF inför deras årliga beslut i ansvarsfrågan. Detta uppdrag uttrycks i kommunallagen 9 kap 9§, 11§. All verksamhet ska granskas när det gäller ändamålsenlighet, ekonomi, räkenskaper och intern kontroll. Granskningen ska utföras enligt God revisionssed där moraliska grundprinciper är vägledande. Vad som ska granskas och hur avgör revisorerna själva.

Vissa förtroendevalda revisorer är även valda att som lekmannarevisorer granska verksamheten i de kommunala bolagen.

Revisionen önskar vara ett bra ”bollplank” för verksamheterna i utformandet och genomförandet av deras arbete.

Ledamöter

Här ser du vilka som är ledamöter i revisionen innevarande mandatperiod.

Revisionsrapporter