Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Seniorer

Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver, detta beskrivs i 2 kap. 2 § Socialtjänstlagen.

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av vård och omsorg för sin livsföring . Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en rimlig levnadsnivå. Stödet ska utformas så att det stärker personens möjligheter att leva ett självständigt liv.

Hälsa och välfärdsnämnden ska främja den enskildes möjlighet att bo kvar hemma med bibehållen livskvalité.

Mål

Kommunfullmäktige antog 2019 följande målområden:

 • Attraktiv och hållbar boendekommun
 • Utveckling och tillväxt
 • Trygghet hela livet

Hälsa och välfärdsnämnden har utifrån målområdena fastställt följande nämndsmål för 2019-2022:

 • Alla verksamheter ska systematiskt arbeta för minskad miljöpåverkan och ökad hållbarhet.
 • Den enskildes arbetsförmåga och kompetens ska öka för att uppnå egen försörjning och bidra till framtida kompetensförsörjning.
 • Kommunikation och digitalisering leder till förbättrad kvalitet, ökad trygghet och bidrager till ett starkare varumärke för Hälsa och välfärdsförvaltningen hos medborgare och näringsliv
 • Behovet av insatser ska minska och leda till ett självständigt liv med en meningsfull vardag .


Kontakt

 • Helena Ståhl
  Förvaltningschef, Hälsa och Omsorg
  0479-52 84 08

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Pensionär dricker kaffe