Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Parkeringsmöjligheter i Osby tätort

Du parkerar alltid avgiftsfritt med bil i centrala Osby och du kan välja på över 100 stycken parkeringsplatser. Glöm inte att de olika parkeringarna har olika tidsangivelser och vissa kräver P-skiva.

Är det en parkering där det anges att du skall använda P-skiva så ställer du in ankomsttiden avrundad till närmast följande hel respektive halv timme som anges vid pilen på P-skivan. P-skivan skall placeras innanför vindrutan, lätt avläsbar utifrån.

P-skiva hämtar du gratis på kontaktcenter i Osby kommunhus, på biblioteket och i de flesta av våra butiker och restauranger.

P-skiva 2 timmar, rödmarkerat på kartan.

  • Centrala delen av västra storgatan
  • Västra järnvägsgatan
  • Köpmannagatan
  • Östra järnvägsgatan

Långtidsparkering 24 tim, 7 dygn och 14 dygn blåmarkerat på kartan

  • De större parkeringarna vid Östra järnvägsgatan - 24 timmar
  • Torget mittemot Borgen- 24 timmar

Parkeringar vid Godsvägen

  • Söder om järnvägsövergången – 24 timmar (här finns möjlighet att ladda el-bil på ett par platser)
  • Norr om järnvägsövergången – 7 dygn
  • Grusplanen vid korsningen Södra portgatan/Västra storgatan – 14 dygn

Har du frågor om parkeringsböter?

Kontakta GDR Security Group.

Exempelbild

Begäran om flyttning av fordon från privat mark

Enligt lagen om flyttning av fordon i vissa fall kan tomtägare begära flyttning av fordon.

1. Har ett fordon under minst sju dygn i följd varit parkerat i strid mot sådant förbud eller villkor som avses i lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering och som har tillkännagetts enligt samma lag, kan flyttning ske.

2. Ett registrerat fordon får också flyttas om det varit parkerat på annans mark under minst sju dygn i följd efter det att markägaren underrättat fordonets ägare om att det inte får vara parkerat på platsen. Kan fordonets ägare inte anträffas får fordonet flyttas om det varit uppställt under minst en månad i följd efter det att markägaren påbörjat försök att underrätta fordonsägaren.

Ägaren av ett fordon som har flyttats är skyldig att ersätta kostnaden för flyttningen och de övriga åtgärder som vidtagits med stöd av lagen. Vid flyttning enligt punkt 1 och 2 ovan kan sådana kostnader komma att få bäras av den som begärt flyttningen.

Begäran om flyttning av fordon på tomtmark - Blankett Pdf, 200 kB.