Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Arbete med skolnärvaro i Osby kommun

En framgångsfaktor för den enskilda elevens framtid är att lämna grundskolan med godkända betyg och en känsla av trygghet, trivsel och sammanhang. Det kan därför ha en avgörande betydelse hur skola och hem arbetar tillsammans för att främja närvaro i skolan. Alla vuxna har ett ansvar.

Inget barn och ingen ungdom väljer att stanna hemma från skolan långa perioder utan anledning. Inget barn och ingen ungdom väljer frivilligt att misslyckas i skolan och på sikt minska sina chanser till ett liv där man kan försörja sig själv. Förklaringarna till skolfrånvaro kan alltså inte sökas hos barnet i form av diagnoser eller begrepp som vilja och motivation. Det är alltid i miljön runt hemmavarande elever som svaren finns. Runt dessa elever finns skolan och en familj som försöker hjälpa sitt barn.

Förvaltningen för Barn och utbildning har under våren 2019 utarbetat en ny riktlinje för att främja skolnärvaro och stärka de positiva förutsättningarna för ökad närvaro i skolan. Riktlinjen kring skolfrånvaro syftar även till att utveckla det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Via riktlinjen har all personal på kommunens skolor tillgång till en gemensam arbetsgång gällande skolplikt, frånvaro och ledighet. All närvaro/frånvaro rapporteras i den digitala plattformen och utgör grunden för elevhälsoteamens vidare arbete med kartläggning, analys och åtgärder.

Frånvaro i skolan kan visa sig på olika sätt men ska alltid uppmärksammas. Försenad ankomst och ströfrånvaro kan, men behöver inte, utgöra en oroande grund för mer problematisk skolfrånvaro. Om ströfrånvaro eskalerar och blir mer frekvent och omfattande så ökar risken för problematisk frånvaro, vilket i sin tur innebär en risk för eleven att inte nå utbildningens mål, varken de kunskapsmässiga eller de sociala. (Ur SOU 2016:94 Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera.)

Barnkonventionen

Barn har, enligt Barnkonventionen, rätt till utbildning. Varje skoldag och varje lektion är viktig för eleverna och detta behöver genomsyra hela skolans verksamhet. Skolan och andra samhällsaktörer måste arbeta gemensamt för att elever ska få sin rätt till utbildning tillgodosedd. Elever har rätt till det stöd och de utmaningar som krävs för att de ska känna att det är tryggt och meningsfullt att gå till skolan och utvecklas enligt utbildningens sociala och kunskapsmässiga mål. I en betydelsefull skola är närvaro centralt och eleverna ska känna att de är saknade när de inte är där.

Skolplikt

I skollagen finns skrivet att barn som är bosatta i Sverige har skolplikt och att alla barn som omfattas av den allmänna skolplikten har rätt till kostnadsfri, grundläggande utbildning i allmän skola. Vidare kan man i skollagen läsa att en elev ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltiga skäl att utebli.

Vid upprepad eller längre frånvaro i de obligatoriska skolformerna ska rektor, oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro, se till att frånvaron skyndsamt utreds om det inte är obehövligt. Utredningen ska genomföras i samråd med eleven och elevens vårdnadshavare samt med elevhälsan.

Definition av frånvaro

En elevs frånvaro kan ha olika orsaker men all frånvaro ska uppmärksammas, oavsett orsak. Frånvaron kan vara giltig eller ogiltig.

  • Giltig frånvaro innebär att eleven är frånvarande från den obligatoriska undervisningen på grund av sjukdom som är intygad av vårdnadshavare, eller ledighet som är beviljad av skolan.
  • Ogiltig frånvaro innebär att eleven är frånvarande från den obligatoriska undervisningen utan giltiga skäl.

Beviljad ledighet

Inom ramen för fem dagar är det möjligt att få ledigt för enskild angelägenhet, dock inte under perioden då nationella prov genomförs. Ledighet upp till fem dagar per läsår kan beviljas av klassföreståndaren. Om önskemål om ytterligare ledighet föreligger är det rektor som beviljar. Ledighet över tio dagar ska övervägas mycket noga. För sådan ledighet krävs enligt Skollagen synnerliga skäl. En semesterresa utanför loven räknas inte som synnerliga skäl.

Blankett för ansökan om ledighet finns i separat dokument på hemsidan och ska fyllas i av vårdnadshavare samt godkännas av mentor eller rektor, beroende på ledighetens längd.

Arbetsgång för ökad närvaro

I Osby kommun finns riktlinjer för hur arbetet med skolnärvaro ska bedrivas. I syfte att öka elevers närvaro i skolan uppmärksammas frånvaron på olika nivåer enligt den arbetsgång som finns angiven i kommunens riktlinje kring skolnärvaro. Första nivån utgör grunden för arbetet och innebär att frånvaro anmäls och registreras. Resterande tre nivåer innefattar utredning av frånvaro, efter beslut av rektor. Den första egentliga utredningen, kallad nivå 2, genomförs vid frånvaro som överstiger 10% och börjar bilda ett mönster. Om frånvaron är fortsatt över 10% och/eller överstiger 20% beslutar rektor om en utredning enligt nivå 3. Den fjärde nivån avser utredning vid fortsatt hög, problematisk frånvaro. I samtliga nivåer ska utredning resultera i någon form av åtgärd.

Hög, problematisk frånvaro rapporteras till huvudman för bedömning av föreläggande och vite.

Skollagen 7 kap 23§:
”Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens vårdnadshavare inte har gjort vad denne är skyldig att göra för att så ska ske, får hemkommunen förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter.”
”Ett föreläggande enligt första stycket får förenas med vite.”

Samverkan

För att på bästa sätt möta eleven och dennes behov i arbetet med att främja skolnärvaro kan skolan tillsammans med vårdnadshavare samarbeta med andra verksamheter. Samverkan kan ske med kommunens socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin, barn- och ungdomshabiliteringen, annan sjukvård, polis m fl. All samverkan mellan skola, vårdnadshavare och andra berörda verksamheter har visat sig ha goda effekter för ökad skolnärvaro.

I de fall skolan får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa ska orosanmälan göras enligt Socialtjänstlagen 14 kap 1§. Oftast sker detta vid ett så kallat anmälningsmöte där skola, vårdnadshavare och representant från Barn och familj deltar.

Till dig som vårdnadshavare

Är du som vårdnadshavare orolig eller fundersam över ditt barn kan du vända dig till:

  • ditt barns mentor eller till skolans skolsköterska, skolkurator, rektor eller någon annan på skolan som du känner förtroende för. Kontaktuppgifter hittar du på Osby kommuns hemsida
  • Socialtjänstens Barn och Familj eller Familjehuset. Kontaktuppgifter hittar du på Osby kommuns hemsida.
  • Barn och ungdomspsykiatrimottagningen (BUP) når du via ”En väg in”,
    telefonnummer 020-51 20 20 eller egenremiss via www.1177.se.
Exempelbild