Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Överklaga beslut

Om du tycker att ett beslut som kommunen har fattat är fel, finns två olika sätt att överklaga beslutet. Antingen genom laglighetsprövning (även kallat kommunalbesvär) eller genom förvaltningsbesvär.

Laglighetsprövning

Laglighetsprövning (kommunalbesvär) handlar om huruvida ett visst beslut tillkommit på rätt sätt, eller om beslutet innebär att kommunen har överskridit sina befogenheter. Laglighetsprövningen får göras av den som bor i kommunen och ska lämnas in till Förvaltningsrätten inom tre veckor från det att det färdiga protokollet anslagits på kommunens anslagstavla.

Du får överklaga beslut som fattats av den kommun där du antingen:

  • är folkbokförd,
  • äger fast egendom i eller,
  • betalar kommunalskatt i.

I överklagan måste du skriva vilket beslut du vill överklaga och varför du anser att beslutet är felaktigt. Förvaltningsrätten kan avslå din överklagan om rätten anser att beslutet gått lagligt till. Om överklagan godkänns kan inte Förvaltningsrätten ändra kommunens beslut utan beslutet upphävs och måste tas upp igen i kommunen. Ett överklagat beslut ska upphävas om:

  • det inte har tillkommit i laga ordning,
  • beslutet berör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller regionen,
  • det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter,
  • beslutet strider mot lag eller annan författning.

Förvaltningsbesvär

Beslut som påverkar dig personligen, till exempel beslut om bygglov, överklagas genom så kallat förvaltningsbesvär. Förvaltningsbesvär kan endast anföras av den som direkt berörs av beslutet.

Prövningen vid förvaltningsbesvär är fullständig, vilket innebär att både lämpligheten och lagligheten i det överklagade beslutet prövas. Ett överklagande av kommunens beslut ska lämnas inom tre veckor från det man tagit del av beslutet till den nämnd som fattat beslutet.

Den som fattat det kommunala beslutet gör sedan en bedömning om ärendet ska omprövas eller inte. Om beslutet inte omprövas sänds det vidare till Förvaltningsrätten. Domstolen avgör sedan frågan.

Exempelbild