Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Visselblåsarfunktion

I vår visselblåsarfunktion kan du anonymt lämna en rapport om du misstänker ett allvarligt missförhållande i kommunens verksamhet. Rapporterna utreds av ett externt och oberoende företag.

Varför har Osby kommun en visselblåsarfunktion?

Vi är måna om att upprätthålla våra medarbetares, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. Vi vill därför göra allt vi kan för att upptäcka och förhindra eventuella missförhållanden i vår verksamhet så tidigt som möjligt.

Den som misstänker en oegentlighet som strider mot lag eller interna bestämmelser ska kunna rapportera om detta utan rädsla för repressalier.

När ska visselblåsarfunktionen användas?

Genom visselblåsarfunktionen kan medarbetare och andra grupper som står i beroendeställning till kommunen rapportera misstanke om att en förtroendevald, en chef i ledande ställning eller en nyckelperson inom Osby kommun har begått ett allvarligt fel som inte kan hanteras inom organisationen.

De allvarliga oegentligheterna kan exempelvis vara muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller en situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin befattning. Det kan också handla om närstående som gynnas, lagbrott eller allvarliga avvikelser från interna riktlinjer och regler i tjänsten.

När ska funktionen inte användas?

Funktionen är inte till för allmänna synpunkter på exempelvis ledarskap, arbetsmiljö eller verksamhetsplanering. Den är inte heller lämplig för att rapportera känsliga HR-frågor som är kopplade till enstaka individer. Vid ärenden av denna typ ska du i stället kontakta din närmaste chef eller chefens chef. Om det inte känns rätt kan du vända dig direkt till HR-enheten eller en facklig företrädare.

Om du har blivit utsatt för kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier ska du berätta för din chef eller någon annan som du har förtroende för, exempelvis en kollega, HR-enheten eller ett skyddsombud.

För att göra felanmälningar och lämna generella synpunkter på hur kommunens verksamhet använder du vårt webbformulär.

Vilket skydd har en visselblåsare?

Det finns ett lagstadgat skydd för visselblåsare som tillhör någon av följande kategorier:

 • Kommunanställda och arbetssökande
 • Volontärer och praktikanter
 • Personer som annars utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning
 • Egenföretagare

Visselblåsaren ska skyddas mot alla former av repressalier. Det kan till exempel röra sig om uppsägning, degradering, negativ särbehandling, hot och svartlistning med mera.

Visselblåsaren ska ha tillgång till lämpliga stödåtgärder och rådgivning samt rättshjälp i enlighet med EU:s regler.

Läs mer om lagskyddet på regeringens webbplats.

Hur hanteras inkomna rapporter?

Anmälningarna hanteras av en extern och oberoende mottagarfunktion som återkopplar till visselblåsaren att rapporten är mottagen inom sju dagar. Mottagarfunktionen gör en första bedömning och efterfrågar vid behov ytterligare information från visselblåsaren. När utredningen är färdig skickas den till Osby kommun för vidare hantering och diarieföring.

Utredningen räknas som allmän handling och kan begäras ut. Tänk på att anmälan inte bör innehålla känslig information om andra personer såsom politisk eller religiös tillhörighet, hälsa eller sexuell läggning.

Alla inkomna rapporter och meddelanden hanteras på ett sätt som säkerställer konfidentiell behandling av din identitet. Din rapport kommer att vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras.

Gör en anmälan om missförhållande

För att göra en anmälan om missförhållanden behöver du använda en e-tjänst. För att säkerställa din anonymitet bör du undvika att lämna en anmälan medan du är ansluten till kommunens wifi-nätverk.

Klicka på länken eller kopiera in den i din webbläsare för att komma till e-tjänsten:
https://whistle.qnister.com/osbykommun

Om du inte vill använda webbformuläret kan du tala in din rapport på telefonnummer 036 - 330 07 40 eller boka ett personligt möte på samma nummer. Observera att anonymitet då inte kan garanteras på samma sätt som om du använder e-tjänsten.

Kontakt

 • Anna Olsson
  HR-chef
  0479-52 82 13
  anna.olsson@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Exempelbild