Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Osby kommuns styrmodell

Politisk styrning handlar om att styra organisationen och verksamheterna så att den politiska viljan får genomslag. För att styra Osby kommuns verksamheter har de förtroendevalda beslutat om en styrmodell.

Styrmodell Osby kommun

Osby kommuns styrmodell

Styrmodellens fem delar

Osby kommuns styrmodell består av 5 huvuddelar; vision, målområden, strategiska inriktningar, fullmäktigemål och nämndmål.

Osby kommuns vision uttrycker en gemensam framtidsbild. Den beskriver en långsiktig målbild – en ledstjärna att sträva mot - om var kommunen befinner sig och hur kommunens medborgare vill bo, leva och verka i kommunen.

Visionen fördjupas i tre övergripande målområden som genomsyrar all verksamhet. Målområdena beslutas för minst fyra år.

För varje målområde finns en strategisk inriktning. Den talar om vad politiken vill prioritera under mandatperioden.

Kommunfullmäktige antar varje år två mål per strategisk inriktning. Målen utgår från målområdena. Varje mål fördelas sedan ut till de nämnder som ska arbeta mot och följa upp målet.

Utöver fullmäktiges mål beslutar nämnderna om högst två egna prioriterade nämndsmål. Målen kan utgå från grunduppdraget och behöver inte kopplas till den strategiska inriktningen.