Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Bygglov

En byggnad måste fungera ihop med miljön och människorna runt omkring den. Därför krävs ett särskilt tillstånd, ett bygglov, för de flesta byggåtgärder. Om du har sökt bygglov måste du invänta startbesked innan du börjar bygga.

När behövs bygglov?

Beroende på var du ska bygga, om det är inom eller utanför detaljplanerat område, gäller olika regler. Detaljplanerat område är i regel detsamma som tätbebyggt område.

Om du är det minsta osäker på vilka regler som gäller för just dina byggplaner är du välkommen att kontakta oss för hjälp och vägledning.

Utanför detaljplanerat område

Bygglov krävs bland annat för att:

 • uppföra byggnader
 • göra tillbyggnader
 • ta i anspråk eller inreda byggnader eller del därav för annat ändamål än tidigare
 • ändra byggnader så att ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri skapas
 • anordna anläggningar av olika slag
 • anordna upplag eller materialgårdar
 • anordna tunnlar
 • inrätta cisterner eller andra fasta anläggningar för kemiska produkter.
 • uppföra master eller torn
 • uppföra vindkraftverk om vindturbinens diameter är större än två meter, eller om det placeras nära tomtgräns eller på en byggnad
 • uppföra murar eller plank
 • anordna parkeringsplatser.

Bygglov krävs även om du gör väsentliga förändringar av ovanstående.

Ekonomibyggnader som används för jord- och skogsbruksnäringen utanför detaljplanerade områden kräver inte bygglov.

Inom detaljplanerat område

Inom detaljplanerat område täcker bygglovskravet samma åtgärder som utanför detaljplan, och ytterligare några åtgärder.

Bygglov krävs bland annat för att:

 • uppföra byggnader
 • göra tillbyggnader
 • ta i anspråk eller inreda byggnader eller del därav för annat ändamål än tidigare
 • ändra byggnader så att ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri skapas
 • anordna anläggningar av olika slag
 • anordna upplag eller materialgårdar
 • anordna tunnlar
 • inrätta cisterner eller andra fasta anläggningar för kemiska produkter.
 • uppföra master eller torn
 • uppföra vindkraftverk om vindturbinens diameter är större än två meter, eller om det placeras nära tomtgräns eller på en byggnad
 • uppföra murar eller plank
 • anordna parkeringsplatser
 • färga om byggnader eller byta fasadmaterial eller
  taktäckningsmaterial samt för att göra ändringar av byggnader som
  avsevärt påverkar deras yttre utseende
 • sätta upp eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar
 • uppföra, bygga till eller på annat sätt ändra ekonomibyggnader för jordbruk.

Bygglov krävs även om du gör väsentliga förändringar av ovanstående.

Ansök om bygglov

Du kan ansöka om bygglov via e-tjänst. Klicka på knappen Sök bygglov för att komma till e-tjänsten.

Sök bygglov

Du kan även ansöka om bygglov via blankett. För att få blanketten hemskickad kontaktar du Osby kommuns kontaktcenter på 0479-52 80 00.

Ansök om bygglov via blankett Pdf, 575 kB.

Har du ett pågående ärende?

Via våra e-tjänster kan du följa ditt ärende, lämna in kompletteringar och ta del av beslut. Här kan även du som granne eller sakägare lämna svar vid grannhörande.

E-tjänster om bygglov

Det här ska ansökan innehålla:

Situationsplan

Av situationsplanen ska det framgå var på tomten befintliga och planerade byggnader och biluppställningsplats finns. Skala 1:500 eller 1:400. Vinkelrätt mått till tomtgräns ska framgå. Du kan beställa underlag för situationsplan av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Nybyggnadskarta

Om tomten ligger inom detaljplanerat område och inte är bebyggd tidigare krävs nybyggnadskarta. Beställningsblankett kan laddas ner här på sidan eller beställas genom att kontakta oss.

Fasadritningar

Fasadritningar för de fasader som berörs av arbetena. Skala 1:100. Befintlig och ny marknivå (marklinjer) ska framgå.

Planritningar

Planritningar visar var det byggs till eller om. Skala 1:100. Planlösning och ytor ska alltid framgå, på bottenvåningen ska även tillgänglighet för funktionsnedsatta framgå.

Kontrollplan och kontrollansvarig

När du ska bygga, riva eller utföra en markåtgärd behöver du lämna in ett förslag på en kontrollplan. I vissa fall krävs också en kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen. Det är kommunen som beslutar om kontrollansvarig behövs eller om ansvaret för att kontrollplanen följs kan ligga kvar på byggherren själv.

Byggherren utser den kontrollansvarige. Den kontrollansvarige ska vara certifierad enligt plan- och bygglagen.

Kommunen ska godkänna både kontrollansvarig och kontrollplan, innan arbetet får påbörjas, med ett så kallat startbesked.

Hitta certifierade kontrollansvariga

Kontrollplan och kontrollansvarig

Tidsbegränsat bygglov

Om du vill utföra en byggåtgärd som är tillfällig och planerad att pågå under en begränsad tid kan du ansöka om ett tidsbegränsat lov. Lovet kan ges för åtgärder som inte uppfyller alla kraven för permanent bygglov men som ändå kan vara lämplig under en begränsad period eller är av tillfällig karaktär.

Du ansöker på samma sätt som ett permanent bygglov och kompletterar med en beskrivning av hur byggåtgärden ska avvecklas.

Tidsbegränsat bygglov - Boverket

Bygglovsfria åtgärder

Om en byggåtgärd ska utföras på eller i omedelbar närhet till ett enbostadshus eller tvåbostadshus behövs inte alltid ett bygglov. Exempel på bygglovsbefriade åtgärder är Attefallshus, friggebodar och takkupor. Observera att det i allmänhet behövs en bygganmälan istället.

Notera att bygglovsbefrielsen inte gäller inom område med särskilt värdefull byggnad eller miljö, eller inom försvarets intresseområde.

Bygglovsbefriade åtgärder - Boverket.

Andra tillstånd kan krävas

Även om bygglov inte krävs kan andra tillstånd, dispenser eller anmälan enligt annan lagstiftning krävas. Bor du inom strandskyddat område kan du behöva strandskyddsdispens även om du inte behöver bygglov. Det kan exempelvis också vara tillstånd eller anmälan för stor djurhållning eller för att vidta åtgärder nära allmän väg.

Kontakt

 • Miljö & Bygg
  miljobygg@osby.se
  0479- 52 80 00
  miljobygg@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.