Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Omvärldsdag

Varje år möts politiker och tjänstepersoner i Osby kommun för en gemensam omvärldsanalys. Syftet är att enas om en gemensam bild av nuläget och vart kommunen är på väg. På denna sida samlar vi dokumentation från senaste omvärldsdagen.

Osby kommuns målområden

Attraktiv och hållbar boendekommun

Vi arbetar medvetet för att skapa attraktiva boendemiljöer och ökat bostadsbyggande. Osby kommun bedriver ett hållbarhetsarbete med kommande generationer i åtanke.

Utveckling och tillväxt

Utbildning och kommunikation är en förutsättning för att vara en öppen och modern kommun. Vi jobbar för utveckling och tillväxt i ett nära samarbete med näringslivet.

Trygghet hela livet

Tillsammans skapar vi förutsättningar och möjligheter för människor i alla åldrar att forma ett tryggt liv.


Fokusområden på omvärldsdagen 2021

Ekonomiska förutsättningar och befolkningsutveckling

Befolkningsutveckling – En minskning med 10 personer 2020. Färre föddes, fler dog och fler flyttade hit (framför allt från utlandet). Osby kommun har nu 13 198 invånare. Den arbetsföra befolkningen har likt rikstrenden minskat sedan 2010, medan andelen yngre står still och andelen äldre ökar mer och mer.

Befolkningsprognos – Negativt födelsenetto väntas kommande åren. Prognosen är dock optimistisk, främst vad gäller flyttningsnettot. Flyttningsnettot är beroende av bostäder, invandring och konjunkturutveckling.

Ekonomiska förutsättningar – Statsbidragen blir allt viktigare. Pandemin en stor osäkerhetsfaktor.

 • Starkare utveckling av skatteunderlaget 2020-2022, men svagare igen år 2023. Balanserat konjunkturläge nås tidigast 2024.
 • Finns möjlighet att använda resultatutjämningsreserven 2021 (krävs negativt resultat).

Skatteintäkter och generella bidrag – Ökar med 14-21 mnkr per år beroende på befolkningsutveckling.

Investeringar och avskrivningar – Förskjutning i investeringsplanen trolig. Avskrivningar ökar med ca 4-4,5 mnkr per 100 mnkr i investeringar.

Årlig ökning intäkter och kostnader – Kostnader ökar mer än intäkterna kommande år. Det beror framför allt på att avskrivningar och räntekostnader för nya investeringar ökar. Det skapas alltså inget nytt budgetutrymme.

Generella bidrag och andra åtgärder från staten – Osäkerhet kring statsbidrag framåt. Kommer vi att få bidrag för merkostnader på grund av pandemin 2021? Aktuellt med dispens från ordinarie RUR-regler?

Balanskrav och god ekonomisk hushållning – Minimikravet på ekonomin är att intäkter överstiger kostnader. Över tid är det inte detsamma som god ekonomisk hushållning. Med tanke på investeringsvolymen måste vi ha ett överskott på 1-3 % för en god ekonomisk hushållning.

Omvärldsspaning med Christine Feuk (Sveriges Kommuner och Regioner)

Kommunens uppdrag är att leverera välfärd genom serviceuppdraget, demokratiuppdraget och samhällsbyggaruppdraget. Det är viktigt att ha en styrning som fångar upp det.

Sverigestudien – en tidsserie över svenskarnas värderingar om Sverige, våra kommuner och arbetsplatser

Sverigestudien mäter vilka värderingar som präglar Sverige, våra kommuner och våra arbetsplatser. Studien ger beslutsfattare, politiker och arbetsgivare unika insikter om de värderingar och beteenden som över tid präglar det svenska samhället.

Så beskriver svenskarna Sverige idag

Byråkrati, yttrandefrihet, osäkerhet om framtiden, resursslöseri, kortsiktighet, våld och brott är ord som hamnar högt. Det sistnämnda har ökat ordentligt över tid.

När svenskarna beskriver landets kommuner används ungefär samma begrepp, men kommunresultatet ligger något år efter.

Hos offentligt anställda hamnar orden byråkrati och lagarbete högt upp. Ansvar har ökat mycket senaste året, kanske på grund av pandemin.

Ungdomar beskriver Sverige med orden yttrandefrihet, fred, arbetslöshet, skyller på varandra, arbetslöshet, mänskliga rättigheter, miljömedvetenhet. Ungdomars värderingar varierar mer över tid.

Män lyfter generellt fler negativa begrepp än kvinnor när de beskriver nuläget.

Så vill svenskarna att Sverige ska se ut

Fyra begrepp är stabila över tid: Arbetstillfällen, ekonomisk stabilitet, ansvar för kommande generationer och välfungerande sjukvård. Andra begrepp rör sig mer: bevarande av natur, demokratiska processer, jämställdhet, hållbarhet.

Offentligt anställda vill se större fokus på anställdas hälsa, erkännande av anställda, balans mellan hem och arbete.

Sammanfattning

Hur vi beskriver nuläget ändras snabbt och mycket, medan våra framtidsförhoppningar är stabila över tid. Vid en ekonomisk kris eller händelse som en pandemi blir det dock tydligt att våra värderingar ändras.

Det är viktigt att lyssna in de yngre - det är deras framtid vi skapar nu.

Kommunens utmaningar

1. Trygga boendemiljöer

 • Erbjuda olika boendemiljöer för att matcha olika behov, gynna integration och bilden av Osby som attraktiv boendekommun.
 • Skapa förutsättningar för mötesplatser för alla generationer och bra boendemiljö för äldre och vårdtagare.
 • Skapa en trygg boendemiljö för alla genom evidensbaserad kunskap, effektiva byggprocesser och bra underhåll.
 • Samarbeta med polis, synliga väktare och utarbetade arbetsformer med Brottsförebyggande rådet.

2. Ensamhet, psykisk ohälsa, drogförebyggande arbete

 • Fånga upp unga för att bryta negativa mönster.
 • Behov av mötesplatser och ett utvecklat anhörigstöd.
 • Samverka mellan förvaltningarna med tidiga gemensamma insatser.
 • Öka kunskapen kring psykisk ohälsa och utveckla det förebyggande arbetet.
 • Behov av samordnande funktion för drogförebyggande arbete.

3. Attraktiva förskolor och grundskolor

 • Likvärdighet i utbildning och omsorg, kvalitativa förskolor och skolor med bra rykte.
 • Arbeta för att ha behörig personal som ger god utbildning.
 • Behov av ändamålsenliga lokaler, ny- och ombyggnation bör prioriteras.
 • Framgång i skolan ger hållbarhet resten av livet.

4. Rikt utbud inom kultur, fritid och föreningsliv

 • Behov av ett rikt och varierat utbud som lockar alla oavsett ålder och socioekonomiska förutsättningar.
 • Öka integration, förebygga droganvändning och fånga upp barn och unga så att de får en meningsfull fritid.
 • Skapa arenor där det ges möjlighet att utveckla intressen och talanger.

5. Kompetensförsörjning

 • Ändra synen på arbete inom kommunen.
 • Erbjuda fortbildning för personal.
 • Svårt att erbjuda tillsvidareanställningar för målgruppen.
 • Identifiera tjänster där det inte krävs längre utbildningar.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.