Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Vision, mål och värdegrund

Osby kommuns vision är ett uttryck av vår gemensamma framtidsbild av var vi vill befinna oss och hur vi vill bo, leva och verka i Osby kommun. Visionen fördjupas i tre målområden som genomsyrar vår verksamhet.

grusväg i skogen Lönsboda

Vår vision - På spåret och naturligt nära

Osby kommuns vision uttrycker en gemensam framtidsbild. Den beskriver en långsiktig målbild – en ledstjärna att sträva mot - om var kommunen befinner sig och hur kommunens medborgare vill bo, leva och verka i kommunen. Osby kommuns vision är: På spåret och naturligt nära.

På spåret innebär att kommunen finns på spåret rent infrastruktursmässigt men det innebär även att kommunen ska vara på spåret vad gäller omvärldsorientering.

Naturligt nära innebär att vi tillgänglighetsmässigt är nära. En timme från Sveriges tredje största stad och knappt två timmar från närmaste huvudstad. Det gör det enkelt också för omvärlden att nå oss. Naturligt nära innebär även att vi är nära den vackra natur som omger hela Osby kommun.

Målområden

Visionen fördjupas i tre övergripande målområden som genomsyrar all verksamhet. Målområdena beslutas för minst fyra år. Osby kommuns målområden är: attraktiv och hållbar kommun, utveckling och tillväxt och trygghet hela livet. För varje målområde finns en strategisk inriktning. Den talar om vad politiken vill prioritera utifrån varje målområde. Den strategiska inriktningen för varje målområde finns beskriven nedan.

Attraktiv och hållbar kommun

 • Osby kommun ska ha en positiv befolkningsutveckling
 • Osby kommun arbetar medvetet för en hög kvalitet och effektivitet i kommunens verksamheter.
 • Vi bedriver ett hållbarhetsarbete med kommande generationer i åtanke.

Ökad befolkning leder till ökade skatteintäkter och ger möjligheter att satsa på en god livskvalitet. Osby kommun arbetar utifrån de tre dimensionerna av hållbarhet; den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga hållbarheten.

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Att minska miljöpåverkan är nödvändigt för att trygga en framtid för kommande generationer.

Osby kommun har höga kostnader inom flera verksamheter i förhållande till liknande kommuner. För att uppnå en ekonomisk hållbarhet behöver kostnadsnivån sänkas samtidigt som våra verksamheter håller en god kvalitet.

Utveckling och tillväxt

 • Osby kommun erbjuder en god utbildning hela livet som är anpassad till behoven hos de lokala arbetsgivarna.
 • Osby kommun ska fortsätta resan mot ett bättre företagsklimat
 • Osby kommun ska uppmuntra till delaktighet för medborgare och näringslivet för att få ett bättre beslutsunderlag. Samverkan och delaktighet ska vara en naturlig del i arbetet.

Framtida kompetensförsörjning är en central fråga för Osby kommun såväl som det lokala näringslivet. Andelen äldre i befolkningen ökar vilket medför ett ökat behov av välfärd samtidigt som antalet personer i arbetsför ålder minskar. Tillgång till arbetskraft med relevant kompetens är en av de viktigaste förutsättningarna både för att näringslivet ska kunna fortsätta utvecklas och för att klara kommunens välfärdsuppdrag. Studieresultaten är lägre i Osby kommun jämfört med övriga landet. Ett lågt studieresultat påverkar möjligheten till högre studier vilket kan påverka framtida möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden.

Det ska vara enkelt att vara företagare i Osby kommun. Kommunen kan genom sitt uppdrag skapa de förutsättningar som behövs för att näringslivet ska kunna utvecklas och bidra till kommunens utveckling. Att samverka och skapa delaktighet för både medborgaren och näringslivet är viktigt för att kommunen ska kunna fatta rätt beslut i alla delar av kommunens uppdrag. Invånare och företag med en stark känsla av delaktighet bidrar till utveckling av kommunens service och verksamhet och säkerställer att kommunen satsar på rätt saker.

Trygghet hela livet

 • Osby kommun ska arbeta för att andelen självförsörjande ökar. I Osby kommun skapar vi förutsättningar för att människor själva ska kunna forma sig ett tryggt liv.
 • Osby kommun arbetar förebyggande för att öka tryggheten i samhället.
 • I Osby kommun finns möjlighet till ett tryggt och värdigt åldrande. En god och individanpassad omsorg gör att man kan leva ett tryggt liv i Osby kommun.

En av de viktigaste faktorerna för utveckling av välfärden är att befolkningen är i arbete. Genom att öka andelen självförsörjande ökar den ekonomiska tryggheten för individerna i samhället samtidigt som den sociala utsattheten och kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd minskar.

Vi har idag en god kvalitet på omsorgen i Osby kommun. Samtidigt har vi en stor utmaning med åldrande befolkning och med kompetensförsörjningen inom vården de kommande åren. För att kunna möta denna utmaning behöver vi jobba förebyggande för att säkerställa att kommunens äldre fortsatt ska kunna leva ett självständigt liv samtidigt som vi behåller den goda kvaliteten i omvårdnaden.

Tryggheten i skolan spelar roll för elevernas möjlighet till inlärning och för att få ett bra studieresultat. Eleverna på grundskolan i Osby kommun upplever en större otrygghet i skolan än elever i liknande kommuner.

Värdegrund

Osby kommuns värdegrund har sin utgångspunkt i

 • Mångfald
 • Förtroende
 • Respekt
 • Mod
 • Hållbar livsmiljö
 • Samverkan

Mångfald är en förutsättning för att vi ska utvecklas och berikas. Förtroende visar vi genom att lita på varandras vilja och förmåga. Vi bemöter varandra med respekt och utgår från alla människors lika värde. Vi visar mod genom att utmana oss själva och andra. Vi bidrar aktivt till en hållbar livsmiljö med kommande generationer i åtanke. Samverkan är en förutsättning för goda resultat.