Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Vindkraft

På grund av de pågående miljö- och klimatförändringarna finns det behov av utveckling och utnyttjande av förnyelsebara energikällor. Vindkraftsenergi är en förnybar energikälla och genom åren har förutsättningarna för vindkraft förändrats, till exempel genom ny teknik.

Vindkraft på öppet fält

Vindbruksplan

Vindbruksplanen är ett tillägg till Översiktsplanen för Osby kommun och antogs av Kommunfullmäktige 2014-04-28.

I vindbruksplanen redovisas lämpliga områden för vindkraftsetablering i kommunen, motstående intressen som kan tänkas beröras och hänsyn som behöver iakttas. För att skydda viktiga natur- och kulturvärden samt människor och infrastruktur pekas ett antal områden ut som olämpliga för vindkraftsetablering. Regler som gäller vid planering och prövning av vindkraftverk beskrivs också i planen.