Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Styrdokument i Osby kommun

Här är de kommunövergripande styrdokumenten, antagna i kommunfullmäktige, som Osby kommun arbetar efter. Det finns fem kategorier av dokument: delegationsordningar, policys, strategi/plan, taxor, reglemente och riktlinjer.

Delegationsordningar

Delegationsordningen visar vem eller vilka som nämnden har delegerat beslutanderätt till och när det gäller.

Policys

En policy i Osby kommun anger kommunens allmänna förhållningssätt och vilka värderingar och grunder som ska styra arbetet.

Policys

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Måltidspolicy.pdf Pdf, 178 kB. 178 kB 2022-03-01 10.23

Riktlinjer

Riktlinjen beskriver vad och hur något ska uppnås. Syftet med riktlinjer är att reglera den befintliga verksamheten så att den bedrivs effektivt och med god kvalitet. Riktlinjer avser främst frågor som rör ren verkställighet. Riktlinjer kan betraktas som en slags handbok som ska ange ramarna för vårt handlingsutrymme.

Riktlinjer

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ansvar definitioner och tillsyn 220405.pdf Pdf, 229 kB. 229 kB 2023-11-03 14.37
Delegation medicinskrättslig uppdaterad 210727.pdf Pdf, 148 kB. 148 kB 2023-11-03 16.16
Delegation vägledning FT AT.pdf Pdf, 71 kB. 71 kB 2023-11-03 16.16
Delegation vägledning ssk uppdaterad 210430.pdf Pdf, 196 kB. 196 kB 2023-11-03 16.16
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Hälsa och omsorg.pdf Pdf, 266 kB. 266 kB 2023-11-03 14.47
Läkarkontakt, beslutsstöd för sjuksköterskor.pdf Pdf, 246 kB. 246 kB 2023-11-03 16.24
Medicinsk tekniska produkter (2014-07-18).pdf Pdf, 223 kB. 223 kB 2023-11-03 16.09
Nationella minoriteter och minoritetsspråk.pdf Pdf, 51 kB. 51 kB 2021-03-09 13.32
Riktlinje Arvodesreglemente KF.pdf Pdf, 280 kB. 280 kB 2023-03-24 14.42
Riktlinje dokumentation kommunal hälso- och sjukvård 211021.pdf Pdf, 169 kB. 169 kB 2023-11-03 15.01
Riktlinje för avvikande händelser och risker.pdf Pdf, 64 kB. 64 kB 2017-12-06 13.10
Riktlinje för styrdokument.pdf Pdf, 145 kB. 145 kB 2023-06-29 12.03
Riktlinjer avgifter Hälsa och omsorg 220118.pdf Pdf, 184 kB. 184 kB 2023-01-13 08.38
Riktlinjer för intern kontroll.pdf Pdf, 120 kB. 120 kB 2021-06-09 14.10
Riktlinjer för offentliga sammanträden.pdf Pdf, 54 kB. 54 kB 2023-07-04 09.15
Riktlinjer för synpunkter och klagomål.pdf Pdf, 60 kB. 60 kB 2017-12-06 13.10
Riktlinjer läkemedelshantering 230223.pdf Pdf, 495 kB. 495 kB 2023-11-03 15.19
Riktlinjer äldreomsorg reviderade 20191024.pdf Pdf, 412 kB. 412 kB 2020-01-27 13.17
Riktlinje skyddsåtgärder.pdf Pdf, 349 kB. 349 kB 2023-11-03 15.56
Riktlinje Våld i nära relationer.pdf Pdf, 144 kB. 144 kB 2017-12-06 13.10
Styrmodell och verksamhetsstyrning 2022-12-01.pdf Pdf, 328 kB. 328 kB 2023-07-13 11.38
Vård i livets slutskede, dödsfall och omhändertagande av avliden (2013-05-20).pdf Pdf, 170 kB. 170 kB 2023-11-03 15.44

Reglementen

Reglemente beskriver nämndernas ansvar och uppgifter.

Strategier och planer

En strategi eller plan anger inriktning, vägledning och prioriteringar som är kommunövergripande för att uppnå Osby kommuns vision och övergripande mål. Den anger inte konkreta åtgärder och aktiviteter.

Strategier och planer

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Strategi integration arbete och kompetensförsörjning.pdf Pdf, 179 kB. 179 kB 2020-03-30 12.14

Taxor

Taxor reglerar avgifter för kommunala verksamheter och tjänster.

Taxor

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Exempelbild