Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Tilläggsbelopp vid särskilt stöd

Alla förskolor och skolor har enligt Skollagen en skyldighet att ge stöd åt barn och elever som behöver särskilt stöd. Resurser för detta är inkluderat i grundbeloppet. För barn och elever som har ett omfattade behov av särskilt stöd finns ett tilläggsbelopp. Det avser endast att ersätta stödåtgärder som inte har koppling till den vanliga undervisningen.

Tilläggsbeloppet ska vara omedelbart kopplat till ett enskilt barn eller en enskild elev och ha samband med barnets/elevens särskilda behov och förutsättningar.

Ansökan

Som sökande huvudman har ni en skyldighet att klarlägga och bedöma elevens behov inom ramen för den utredning och det åtgärdsprogram som skolans rektor ansvarar för. Vid utbildning i en fristående skola bör extra resurser tilldelas en elev vars omfattande behov av särskilt stöd skulle kräva extra resurser om eleven hade gått i hemkommunens skola.

Det är alltid elevens behov såsom det framträder i den pedagogiska verksamheten, inte elevens diagnos, som är underlag för bedömning av tilläggsbelopp. Eftersom tilläggsbelopp endast ska lämnas i undantagsfall måste utredningen klart visa att eleven har ett sådant omfattande behov av särskilt stöd som berättigar till tilläggsbelopp.

Ansökan ska innehålla en specificerad beräkning av sökt tilläggsbelopp.

Ansökan görs terminsvis i förskott. Se ansökningsblankett under rubriken Dokument på denna sida.

Beslut

Var gränsen går för när en elev är behöver extra stöd och är berättigad till tilläggsbelopp är inte närmre reglerat utan måste bestämmas i det enskilda fallet.

Uppföljning

Genom insynsregleringen får kommunen möjlighet att kontrollera att de offentliga bidrag som betalas ut används på angivet sätt. Vid förnyad ansökan om tilläggsbelopp ska således en utvärdering av tidigare insats redovisas.