Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kvalitet och utveckling

All hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.

För att systematiskt och fortlöpande kunna utveckla och säkra verksamheternas kvalitet ska ett ledningssystem inrättas. Med stöd av ledningssystemet ska den som driver verksamheten kunna planera, leda och kontrollera verksamheten. Den ska också kunna följa upp, utvärdera och förbättra den.

Ledningssystemet ska möjliggöra att saker i verksamheten görs på rätt sätt vid rätt tillfälle. Det ska även förebygga att det inträffar missförhållanden eller avvikelser från de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter.

Forskningssamverkan

Forskningsplattformen för Hälsa i Samverkan (FPL HiS) bedriver forskning i samverkan och är en mötesplats för utbyte av erfarenheter och kreativa idéer. Forskningsplattformen har funnits sedan 2003 och är ett samarbete mellan Högskolan Kristianstad samt åtta kommuner i Skåne (Bromölla, Hässleholm, Hörby, Klippan, Kristianstad, Osby, Perstorp och Östra Göinge) som tillsammans finansierar verksamheten. Forskningsplattformen vill driva en verksamhetsnära forskning som kan möta framtidens utmaningar. Fokus för plattformens arbete handlar om att skapa:

  • Insatser för att stärka hälsa och förebygga ohälsa
  • Patientsäker och resurseffektiv vård över organisationsgränserna
  • Utveckling av nya och innovativa lösningar
  • Nyttiggörande och spridning av forskning

I Osby kommun finns för närvarande två representanter från Hälsa och omsorg som deltar i forskningsplattformens arbete. Verksamheten har bland annat samarbete kring de förebyggande hembesök som utförs i Osby kommun. Läs gärna mer på forskningsplattformens hemsida:

Forskningsplattformen för Hälsa i Samverkan