Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Fördjupade översiktsplaner

Den kommunomfattande översiktsplanen kan fördjupas, det vill säga göras mer detaljerad, för delar av kommunens område genom att kommunen upprättar en så kallad fördjupad översiktsplan. En sådan plan upprättas vanligtvis för tätorter eller andra delar av en kommun där mera omfattande exploatering planeras.

Vad visar den fördjupade översiktsplanen?

Den fördjupade översiktsplanen ska, liksom den kommunomfattande översiktsplanen, visa hur marken bör användas inom planområdet de närmast kommande 15-20 åren. Planen är vägledande för framtida kommunala beslut men ger inga byggrätter. Det krävs att kommunen tydligt redovisar skälet till att man eventuellt frångår planen vid ett beslut. Översiktsplanen är även en överenskommelse mellan stat och kommun om hur kommunen avser att hantera eventuella riksintressen i planområdet.

Fördjupad översiktsplan för Killeberg - Loshult antogs av kommunfullmäktige 2016-02-08