Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Inom varje verksamhet ska det utföras ett systematiskt brandskyddsarbete för att förebygga brand och minska konsekvenserna av en brand i verksamheten. En brand kan vara förödande för en verksamhet och det är därför självklart viktigt att man arbetar aktivt för att förhindra detta.

Vad säger lagen?

"Ägare eller nyttjanderättsinnehavare till byggnader eller andra anläggningar ska i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand." (2 kap. 2§, Lagen om Skydd mot Olyckor)

Lagen ger inga närmare anvisningar om hur detta ska göras eller tolkas. Istället har räddningsverket gett ut ett allmänt råd (SRVFS 2004:3) som talar om hur man uppfyller krven i lagen. För att göra detta bör ett systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete utföras. I detta ingår att brandskyddet också ska dokumenteras.

Vad innebär Systematiskt brandskyddsarbete?

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär i korthet att man på ett organiserat sätt planerar och utbildar, övar och dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en byggnad eller verksamhet. Det innebär ocskå att den "gamla" brandsynen som räddningstjänsten har gjort försvinner och att man själva gör brandsynen i fortsättningen. Räddningstjänsten kommer istället att utföra tillsyn för att kontrollera att det systematiska brandskyddsarbetet fungerar.

Arbetet med SBA (Systematiskt brandskyddsarbete) kan delas in i sju steg:

 1. Ansvar
  Om ägaren och nyttjanderättshavaren inte är densamme är det viktigt att ansvarsfördelning är grundligt klarlagd. Skapa en gränsdragningslista för att tydliggöra och dokumetera ansvarsfördelningen.
 2. Organisation
  Skapa en brandskyddsorganisation som passar din organisation. Vem är brandskyddsansvarig? Vilka personer medverkar i brandskyddsarbetet? Vem gör vad?
 3. Utbildning
  Personalen behöver utbildning och övning för att organisationen ska fungera. Vilken kompetens behövs? Planera utbildningar och återkommande övningar.
 4. Instruktioner och rutiner
  Ta fram rutiner och brandskyddsregler, till exempel heta arbeten, hantering av brandfarlig vara, rökning.
 5. Teknisk brandskyddsbeskrivning
  Brandskyddet behöver dokumenteras, i vissa fall på en enkel ritning, i flera fall i en utförligare brandskyddsdokumentation.
 6. Drift och underhåll
  För att brandskyddet ska fungera behöver det underhållas. Exempel är prov av brand- och utrymningslarm, utrymningsvägar, rökluckor och branddörrar. Upprätta checklistor.
 7. Kontroll och uppföljning
  För att bibehålla säkerhetsnivån måste såväl brandskyddet som dokumentation kontrolleras och göljas upp regelbundet.

Utbildning

Räddningstjänsten i Osby kommun genomför utbildningar inom systematiskt brandskyddsarbete på arbetsplatsen. Anmälan om deltagande kan ske direkt till räddningstjänsten.

Kontakt

 • Anders Gymark
  Räddningstjänsten
  0479-52 81 26
  anders.gymark@osby.se
 • Ebba Stedt
  Brandingenjör
  0479-52 81 96
  ebba.stedt@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.