Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i Osby kommun kan lämna in egna medborgarförslag till kommunfullmäktige. Du kan genom detta påverka och förbättra den kommunala verksamheten.

Vem kan lämna ett medborgarförslag?

Alla som är folkbokförda i Osby kommun har rätt att lämna in förslag. Även barn och ungdomar har denna möjlighet, liksom utländska medborgare som inte fått sin kommunala rösträtt ännu. Föreningar, sammanslutningar, råd och olika slags organisationer kan däremot inte lämna medborgarförslag.

Vilka krav ställs på ett medborgarförslag?

För att det ska kunna tas upp till behandling ska medborgarförslaget:

  • Vara skriftligt.
  • Vara försett med namn, adress och telefonnummer till den/dem som lämnat förslaget.
  • Det ska undertecknas av en eller flera kommuninvånare.
  • Vara märkt ”Medborgarförslag”.
  • Innehålla ett konkret förslag som kommunfullmäktige kan ta ställning till.
  • Inte handla om mer än en sak per förslag.

Vad kan ett medborgarförslag handla om?

Ett medborgarförslag kan gälla allt som handlar om kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för. Det kan gälla allt från samhällsplanering, trafikfrågor till det som rör skola och äldreomsorg.

Vad får det inte handla om?

Förslaget får inte vara rasistiskt, odemokratiskt eller strida mot lag eller annan författning. Det får inte heller handla om personärenden eller myndighetsutövning mot enskild, till exempel beviljande av bygglov eller ekonomiskt bistånd.

Vad händer med medborgarförslaget?

Medborgaren som har lämnat in ett förslag som fullmäktige ska besluta om, har rätt att presentera sitt förslag och yttra sig när fullmäktige behandlar ärendet.

Fullmäktige kan i vissa fall låta kommunstyrelsen eller annan nämnd ta beslut i ärendet. Förslagslämnaren ska i så fall få veta vilken nämnd som tar hand om ärendet. Nämndssammanträdena är inte öppna för allmänheten men förslagslämnaren kan få inbjudan att föra sin talan på nämnden.

Efter beslut meddelas alltid förslagslämnaren.

Var lämnar jag mitt medborgarförslag?

Använd gärna blanketten under rubriken Dokument och skicka den till:
Kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen
Osby kommun
283 80 Osby

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.