Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Översiktsplan

En översiktsplan ska ge vägledning och stöd i beslut om hur mark- och vattenområden och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Var ska nya bostäder byggas? Vilken mark kan användas för företag och industrier?

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. En översiktsplan visar hur mark- och vattenområden ska användas och hur den redan byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Nu arbetar vi med att ta fram en ny översiktsplan för Osby kommun. Läs mer om det arbetet här.

Vad innehåller en översiktsplan?

I plan- och bygglagen står det vad som ska vara med i översiktsplanen. Till exempel:

  • Det ska finnas en markanvändningskarta som pekar ut hur kommunens framtida mark och vattenanvändning kan se ut.
  • Översiktsplanen pekar ut områden som är passande för olika syften. Till exempel bostäder, företagsmark och värdefulla naturområden.
  • Bebyggda områden, vägar och annan infrastruktur som redan finns är viktiga att ha med i planen för att skapa underlag för långsiktiga investeringar.
  • Statligt utpekade riksintressen för bland annat natur- och kulturmiljövård finns med i översiktsplanen.
  • Frågor där andra närliggande kommuner är involverade ska också hanteras i översiktsplanen.
  • Konsekvenser till följd av planen ska beskrivas och en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.

Vägledande roll

Översiktsplanen är vägledande, såväl när kommunen upprättar detaljplaner och områdesbestämmelser samt prövar bygglov enligt plan- och bygglagen. Det gäller även när kommunen eller andra myndigheter fattar andra beslut som rör mark- och vattenanvändningen i kommunen.

Översiktsplanen ska spegla den politiska majoritetens uppfattning och beslutas av kommunfullmäktige. Planen är inte juridiskt bindande.

Hur aktuell är planen?

En översiktsplan sträcker sig ofta långt fram i tiden. Åtminstone 20 år.

Under varje mandatperiod, som varar i fyra år, omprövas översiktsplanen. Kommunfullmäktige beslutar då om vilka delar i planen som är aktuella och om några behöver ses över och revideras.

Osby kommuns översiktsplan

Översiktsplanen för Osby kommun antogs av kommunfullmäktige 2010-11-29. Planen täcker hela kommunens yta. För digital version av översiktsplanen med tillhörande dokument se länklistan under rubriken "Dokument".


Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.