Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Krisstöd (POSOM)

POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer. Om en större olycka eller katastrof skulle inträffa i kommunen eller om kommuninvånare finns med i olyckor utanför kommunen finns ett nätverk av personer (POSOM-gruppen) som kan träda in och stötta de drabbade och deras anhöriga.

POSOM består av en ledningsgrupp och ett antal stödpersoner som är anställda av Osby kommun samt frivilliga organisationer i kommunen. Gruppen är ett komplement till samhällets ordinarie resurser vid katastrofer och större olyckor. Det primära uppdraget är att erbjuda bemötande i det akuta skedet vid kris- och katastrofsituationer.

Ledningsgruppen för POSOM i Osby kommun

Andriette Näslund, Hälsa- och omsorgsförvaltningen, sammankallande

Sara Ericsson , Svenska kyrkan

Annika Gustavsson,  Barn- och utbildningsförvaltningen

Eva Kjell, Kommunstyrelseförvaltningen

Lisa Wibom, Arbete- och välfärdsförvaltningen

Åsa Brorsson, Kommunstyrelseförvaltningen

Selma Poparic, Samhällsbyggnadsförvaltningen


Ledningsgruppens ansvar

Den centrala ledningsgruppen för POSOM i kommunen har till uppgift dels att ha beredskap för egna insatser vid större olyckor, dels att hjälpa till med utbildnings- och inspirationsdagar för lokala krisgrupper.

Vid akuta insatser ska ledningsgruppen:

  • alltid inkallas av kommunens krisledningsgrupp
  • träda i funktion vid större olyckor och katastrofer som sker i kommunen eller där många kommuninvånare är inblandade
  • vid sådana tillfällen enligt krisledningens beslut bistå med att organisera och genomföra insatser
  • ordna samlingsplatser, mat, transporter m.m. för drabbade och anhöriga
    hjälpa till med information till anhöriga
  • vara behjälplig i kontakter med massmedia
  • vid behov inkalla ytterligare resurser från respektive organisationer
  • iaktta tystnadsplikt i vad som framkommer vid insatserna