Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kontrollplan och kontrollansvarig

Alla åtgärder som kräver bygglov eller bygganmälan ska ha en kontrollplan. I många fall behövs även en certifierad kontrollansvarig.

Kontrollplan

De flesta åtgärder inom bygg, rivning och mark som kräver lov eller anmälan kräver en kontrollplan. Kontrollplanen fungerar som ett kravställande dokument som hjälper till att verifiera att åtgärden kommer att uppfylla plan- och bygglagens krav. Det är först när ett förslag till en kontrollplan har lämnats in till kommunen som du kan få ett startbesked.

Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs. I de fall en kontrollansvarig krävs ska denne hjälpa byggherren att upprätta och följa kontrollplanen.

Ett exempel på en enkel kontrollplan hittar du under rubriken Dokument.

Det här ska kontrollplanen innehålla:

 • Vilken fastighet (eller del av) som kontrollplanen avser.
 • Kontrollansvarig (KA) och sakkunniga.
 • Vad som ska kontrolleras.
 • Vad kontrollen avser (vilken byggdel).
 • Vilket underlag kontrolleras det emot? Föreskrift i handling, BBR, branschstandard, montageanvisning eller liknande.
 • Vem som utför kontrollen.
 • När kontrollen har utförts.
 • Kontrollmetod.
 • Resultat av kontrollen.
 • Åtgärd som vidtagits för att rätta eventuella fel.
 • Vilka anmälningar som ska göras till miljö- och byggnämnden.
 • När byggnadsnämnden ska göra platsbesök (i vilket byggskede?).
 • Vilket farligt avfall rivningsåtgärder kan ge upphov till.
 • Hur farligt avfall och annat avfall tas om hand.


Kontrollansvarig

När du ska bygga, riva eller utföra en markåtgärd behövs i många fall en kontrollansvarig. Den kontrollansvarige fungerar som en länk mellan byggherren och kommunen.

Den kontrollansvarige ska vara certifierad och ha en självständig ställning i förhållande till den som har utfört den åtgärd som ska kontrolleras.

Hitta certifierade kontrollansvariga - Boverket

Det här gör den kontrollansvarige:

 • hjälper till att upprätta kontrollplan
 • ser till att kontrollplanen samt bestämmelser och villkor som gäller följs
 • närvarar vid tekniska överläggningar, besiktningar och tillsyns- och tillståndsnämndens platsbesök
 • dokumenterar sina platsbesök
 • ger ett utlåtande som underlag för slutbesked (bevis för att åtgärden är rätt utfört och ett krav för att åtgärden får tas i bruk).

Kontakt

 • Miljö & Bygg
  miljobygg@osby.se
  0479- 52 80 00
  miljobygg@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.