Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kriser och krisberedskap

Vi ska i största möjliga mån utföra kommunens olika uppdrag, även under kriser och katastrofer. Osby kommun kan på en mängd sätt drabbas av oförutsägbara händelser. Kris- och säkerhetarbete handlar om att skapa en organisation som har planer för att hantera olika typer av kriser.

Kommunens ansvar i kris

Samhällsskydd och beredskap inbegriper stora delar av samhället och kräver att många tar ansvar och agerar.

Kommunens ansvarar för att skaffa sig kunskap om vilka händelser som kan inträffa i kommunen, det görs genom en risk- och sårbarhetsanalys en gång per mandatperiod. Kommunen ska även kunna hantera samhällskriser. I Osby kommun finns en krisledningsorganisation som utbildas och övas för att klara av olika typer av händelser. Kommunen har även ett ansvar att informera när det inträffar samhällskriser. Förutom detta ska vi kunna sköta samhällsviktig verksamhet så långt som det är möjligt.

Den enskilda individens ansvar

Alla medborgare har ett ansvar för sin egen säkerhet. Ett eget ansvar att skydda sitt liv, sin egendom och inte orsaka skador. Det är först när medborgare inte kan ta hand om sig själva som samhällets resurser ska användas. Detta gör att samhället kan rikta in sig på att ta hand om de som mest behöver det till exempel sjuka, äldre och personer med funktionsnedsättningar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) rekommenderar att medborgare ska klara sig i minst en vecka. Det innebär att du ska klara grund behovet av mat, vatten, värme och information.

Skyddsrum

En del av den egna krisberedskapen är att veta var det finns skyddsrum. Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast. I fredstid behöver du inte gå till ett skyddsrum, de används bara för att skydda befolkningen vid krig.

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som ansvarar för tillsyn av skyddsrum i Sverige. Fastighetsägaren ansvarar för att underhålla skyddsrummen och ställa i ordning dem om regeringen beslutar om höjd beredskap. Osby kommun har sett över de skyddsrum som finns i kommunägda fastigheter.

Via MSB:s skyddsrumskarta kan du se var ditt närmaste skyddsrum ligger och hur många platser det har.

Skyddsrumskarta - MSB

Krisledningsorganisation

Krisberedskapen bygger på att samhällets normala, dagliga verksamhet förebygger och hanterar olyckor och mindre omfattande störningar. Vid allvarliga händelser eller kriser i samhället kan resurserna förstärkas. Krisberedskapen är alltså den förmåga som skapas i många aktörers dagliga verksamhet och inte en utpekad organisation eller en aktör.

Kommunens organisation för krisledning ska vara så lik den dagliga ledningsorganisationen som möjligt fast med en förstärkt förmåga att hantera kortare beslutsprocesser, ta fram analyser och lägesbilder och att snabbt kunna leverera beslutsunderlag till beslutsfattare.

Osby kommuns organisation för krisledning består av krisledningsgrupp samt krisledningsstab på den kommunövergripande tjänstemannanivån. Om en extraordinär händelse inträffar finns även Krisledningsnämnden eller Kommunstyrelsen på den politiska nivån.

Krisledningsgrupp

Krisledningsgruppen består av ordinarie kommunledningsgrupp och leds av kommundirektören.

Krisledningsstab

Krisledningsstaben leds av en stabschef och har fyra funktioner:

 • kommunikation
 • analys och planering
 • underhåll och personal
 • administration

Beroende på händelsen omfattning kan en eller flera funktioner aktiveras.

Krisledningsnämnd

Krisledningsnämnden utgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott och är kommunens högsta ledning vid en händelse som deklareras som en extraordinär händelse. Krisledningsnämndens uppgifter styrs utifrån LEH samt krisledningsnämndens reglemente.

Kontakt

 • Kim Olsen
  Säkerhetschef
  0479-52 84 37
  kim.olsen@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.