Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Hemtjänst och övrigt stöd i hemmet

Hemtjänst - hjälp i hemmet, ska ge det stöd som just du behöver för att kunna bo kvar i din bostad. Annan hjälp i hemmet kan bestå av hemsjukvård, förebyggande hembesök, trygghetslarm och fixartjänster.

Hemtjänst

Hemtjänsten gör det möjligt för dig att bo kvar hemma och få hjälp med saker som du inte längre själv klarar av. Insatserna bedöms efter vilket behov du har att få hjälp från hemtjänsten. Målet är att kunna leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt.

Du kan exempelvis få hjälp med:

 • Personlig omvårdnad: dusch, hygien, toalettbesök, klä av och på dig
 • Städ och tvätt
 • Handla mat
 • Apoteksärenden
 • Matportioner – hemleverad mat
 • Tillsyn och trygghetslarm

Hur mycket hjälp du behöver kan variera från en gång till en annan. Det är viktigt att du deltar i sysslorna efter din egen förmåga.

Så ansöker du

För att ansöka om hemtjänst kontaktar du våra biståndshandläggare. Tillsammans kommer ni fram till vilken hjälp du behöver utifrån din situation. Därefter beslutar biståndshandläggaren om vilket stöd du kan få genom hemtjänsten. Du kan kontakta biståndshandläggare även om du redan har stöd från hemtjänsten men vill ändra dina insatser.

Kontakta biståndshandläggare

Vad händer när du beviljas hemtjänst?

När du får beslut om hemtjänsten blir du kontaktad av respektive hemtjänstgruppsplanerare som tillsammans med dig diskuterar när insatserna ska sättas i gång. Om du är beviljad hjälp med personlig omvårdnad ska insatserna sättas igång senast tre dagar efter att du fått beslut. Serviceinsatser ska verkställas senast tio dagar efter att beslutet är fattat; beroende på vilken insats det handlar om.

Senast tre veckor efter att hjälpen har satts igång ska du tillsammans med din fasta omsorgkontakt upprätta en genomförandeplan. Genomförandeplan har som syfte att tydliggöra hur insatserna som du beviljats ska verkställas samt hur de målen som du och biståndshandläggare har satt upp vid era samtal ska uppnås. Vi försöker så långt är det möjligt att uppfylla dina önskemål. Genomförandeplan revideras var 6:e månad eller vid behov.

Fast omsorgskontakt

En fast omsorgskontakt är en person inom hemtjänsten som har ett särskilt ansvar i frågor kring din hemtjänst. Syftet är att skapa en helhetsbild och anpassa stödet efter dina behov, öka trygghetskänslan, samt att underlätta kontakt och samordning med personal inom hälso- och sjukvården, äldreomsorgen och anhöriga. Din fasta omsorgskontakt har yrkestiteln undersköterska.

Vem utför insatserna?

I Osby kommun har det fattats ett politiskt beslut att inte anlita externa utförare enligt lagen om valfrihet (LOV) vilket innebär att alla hemtjänstinsatser utförs av personal som är anställd av Osby kommun. Osby kommun är indelad i två stora hemtjänstområden: Osby och Lönsboda. Dessa två områden är indelade i flera mindre områden som täcks av respektive hemtjänstgrupp. Vilken hemtjänstgrupp som ska hjälpa dig beror på i vilket område du bor. I området Osby kan personer som har kognitiva nedsättningar på grund av demensutveckling få stöd av hemtjänstgrupp som är specialiserad inom området. Det är kommunens demenssjuksköterska som tillsammans med dig bedömer om du ska ha stöd från denna hemtjänstgrupp. Just nu diskuterar vi att starta en motsvarande grupp i Lönsboda.

Kommunens målsättning är att du som har hemtjänst så långt det är möjligt ska få besök av samma personer från personalgruppen. Om du får hjälp flera gånger samma dygn kommer du att få träffa ett större antal personer. Trots detta strävar kommunen att personalen arbetar på liknande sätt, med utgångspunkt ifrån den genomförandeplan som är upprättad tillsammans med dig.

I Osby kommun har 97% av fast anställd personal en undersköterskeutbildning. Vi har även ett antal specialistundersköterskor som har gått vidare utbildning inom olika område (till exempel äldreomsorg, demens, välfärdsteknink).

Vad kostar hemtjänsten?

Du betalar för de timmar som hemtjänsten utgör arbete och ärenden åt dig. Avgiften kan därför variera beroende på vilken omfattning av hemtjänst som du behöver. Även din inkomst kan påverka avgiften.

Avgifter för hemtjänst i Osby kommun

Kontaktuppgifter

Behöver du komma i kontakt med någon enhetschef för hemtjänstgrupperna? Då hittar du kontaktuppgifterna här:

Hemsjukvård

Hemsjukvården ser till att människor som inte klarar att besöka vårdcentralen kan få hjälp av en sjuksköterska i hemmet. Hemsjukvården är tillgänglig dygnet runt och består av distriktssköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor.

Har du några frågor att ställa om hemsjukvården är du välkommen att vända dig till:

Kontakt:

 • Hemsjukvården för boende i Osby-Visseltofta-Killeberg-Loshult
  Distriktssköterska: Telefon 0479 - 52 84 13
 • Hemsjukvården för boende i Lönsboda/Hökön
  Distrikssköterska: Telefon 0479 - 52 84 47

Övrig kontakt:

 • Anette Lööw - enhetschef hemsjukvård ordinärt boende
  E-post: anette.loow@osby.se
  Telefonnummer: 0479- 52 84 10
 • Yvonne Vestblom - enhetschef hemsjukvård vård - och omsorgsboende
  E-post: yvonne.vestblom@osby.se
  Telefonnummer: 0479-52 82 82
 • Inger Andersson - MAS/Verksamhetsutvecklare
  E-post: inger.andersson@osby.se
  Telefonummmer: 0479-52 83 00

Fixartjänst

Fixartjänsten finns till för dig som är 70 år eller äldre, och bor hemma. Genom tjänsten kan du få hjälp med enklare sysslor i hemmet. Syftet är att öka tryggheten och att minska risken för fallolyckor. Det kostar inget använda fixartjänsten, men du står själv för materialet som behövs till arbetet.

Det här kan en fixare hjälpa dig med

 • Sätta upp lampor och tavlor
 • Byta glödlampa
 • Byta gardiner
 • Kontrollera brandvarnare och montera upp brandvarnare
 • Pumpa rullstol och rullatordäck
 • Hämta mindre saker från vind och källarförråd

Det här kan inte en fixare hjälpa dig med

 • Arbete som kräver yrkeskompetens, exempelvis el, vvs, byta dörrlås
 • Arbetsuppgifter som erbjuds av hemtjänsten
 • Fönsterputsning
 • Flytthjälp
 • Utomhusarbete som trädgårdsskötsel, snöskottning, klippa gräs, plantering.

Boka en fixare

För att boka en fixare kontaktar du Osby kommun på 0479 – 52 80 00. Arbetet utförs på tisdagar under vecka 5 - 24 och 34 - 50. Varje uppdrag får maximalt ta en timme per hushåll och månad.

Förebyggande hembesök

Sedan hösten 2006 finns en uppsökande verksamhet riktad mot invånare som är 77 år och äldre.

Syftet med verksamheten är:

 • att skapa kontakt med den enskilde genom att erbjuda hembesök med samtal kring vardagen.
 • upptäcka behov av hjälpinsatser.
 • ge uppmuntran, råd och stöd, som kan underlätta den enskildes vardag.
 • stödja i kontakterna med övriga yrkeskategorier, både inom kommunal verksamhet och utanför.
 • ge information om vilka hjälpinsatser och aktiviteter, som finns inom kommunen och hos frivilliga organisationer.

Målet är att:

 • ge ökad medvetenhet om hur man bibehåller en god hälsa.
 • skapa trygghet.
 • alla ska veta vart man vänder sig, när behov av hjälp/stöd uppstår.

Det är distriktssköterskor med flerårig erfarenhet av yrket som arbetar med uppsökande verksamhet. Vid besöket samtalar de om det som känns viktigt för den enskilde samtidigt som de går igenom ett formulär, som innehåller frågor från flera områden såsom:

 • förebyggande av fallolyckor (som är en viktig del för bevarad hälsa)
 • vardagsaktiviteter
 • kost och motion
 • hälsotillstånd
 • syn och hörsel
 • med mera

Frågeformuläret skapar också en grund för framtiden. Kommunen har ingått ett samarbete med Högskolan i Kristianstad, som hjälper till att ta fram rapporter och annan information. På så sätt hoppas vi kunna lyfta upp de behov som finns bland våra äldre och skapa underlag för politiska beslut. Det material som skickas till Högskolan är naturligtvis avidentifierat så rapporterna innehåller inga personliga uppgifter.

Om du läser detta och är 77 år eller äldre och bor i Osby kommun - håll utkik efter vår inbjudan. Om du redan haft besök hoppas vi att mötet var positivt för dig. Vi kommer att erbjuda fler besök framöver. Vi erbjuder under besöket att kolla blodtryck och ta ett tum-EKG.

Kontakt:

 • Anette Lööw - enhetschef hemsjukvård ordinärtboende
  E-post: anette.loow@osby.se
  Telefonnummer: 0479-52 84 10

Trygghetslarm

Efter bedömning av biståndshandläggare kan du få ett trygghetslarm installerat i ditt hem. Via larmet kan du vid alla tider på dygnet kontakta larmcentralen som ser till att du får hjälp. Larmet är personligt och du ska alltid bära det med dig. Kostnaden för insatsen baseras på ett avgiftsbeslut utifrån dina ekonomiska förhållanden.

I samband med att du ansöker om att få ett trygghetslarm lämnar du ditt medgivande till att en nyckelgömma installeras i lägenhetsdörr eller på annat lämpligt sätt.

Har du frågor gällande ansökan om trygghetslarm vänd dig till någon av våra biståndshandläggare.

Har du frågor gällande larmets funktioner, vänd dig till larmansvarig

Riktlinjer och policy Trygghetslarm Pdf, 236 kB.

Trygg Hemgång

Om du har behov av utökade insatser efter din sjukhusvistelse kan du efter en bedömning få hjälp i hemmet av oss. Vi möter upp dig redan när du kommer hem och planerar tillsammans med dig vad du behöver stöd och hjälp med. Det kan exempelvis vara rehabilitering, läkemedelshantering, såromläggningar, personlig omvårdnad och hjälp vid matsituationer.

I arbetslaget ingår undersköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. De utgår från vardagsrutiner och livskvalitet, ser möjligheter och skapar lösningar. Med vårdtagaren och närståendes delaktighet arbetar de för att stärka vårdtagarens självständighet genom bland annat rehabilitering. Om teamet bedömer att behovet av omvårdnad inte kan tillgodoses i hemmet är vårdtagaren garanterad korttidsplats i kommunen och får då utökade insatser i hemmet till korttidsbeslut kan verkställas.

Insatsen är avgiftsbelagd enligt gällande taxa. Mer information kan du få av biståndshandläggare i samband med din ansökan.

Kontakt:

Telefontider: Måndag-Fredag: 08.00-16.00

Osby: Undersköterskor: 0709-88 85 72 Enhetschef: 0479-52 83 20

Lönsboda: Undersköterskor: 0709-88 85 07 Enhetschef: 0479-52 84 45

Osby kommuns växel: 0479-52 80 00

Intervju med Sonja Holmgren

Sonja Holmgren berättar om sina goda erfarenheter av Trygg Hemgång i Osby.