Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Dricksvatten från små vattenverk

För att säkerställa dricksvattenkvaliteten har Livsmedelsverket antagit föreskrifter om dricksvatten LIVSFS 2022:12. Med vattenverk menas en anläggning som producerar / bereder och tillhandahåller dricksvatten.

Dricksvattenföreskriften gäller för verksamheter som producerar eller tillhandahåller minst 10 m3 dricksvatten per dygn eller som försörjer minst 50 personer med dricksvatten (storleksgränsen 10/50), samt för kommersiella och offentliga verksamheter som producerar och tillhandahåller dricksvatten. Dricksvatten som tillhandahålls eller används som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet omfattas alltid av dricksvattenföreskrifterna. Det gäller oberoende av verksamhetens storlek, det vill säga även om man understiger storleksgränsen 10/50.

Några exempel på verksamheter som omfattas av dricksvattenföreskrifterna:

- ett livsmedelsföretag, till exempel café och restaurang, med eget vatten, där dricksvatten används till livsmedelsberedning eller dryck

- en campingplats, hyr ut bostäder eller har en annan liknande verksamhet med eget vatten och tillhandahåller dricksvatten till konsumenter.

Registrering

Dricksvattenanläggningar ska registreras hos miljö- och byggnämnden. För de verksamheter som driver kommersiell anläggning som till exempel café eller restaurang krävs en separat registrering av dricksvattenanläggningen. Blankett för registrering av dricksvattenanläggning finns här. Pdf, 508 kB.

Miljö- och byggnämnden tar ut en timavgift för registrering av en dricksvattenanläggning. Miljö- och byggnämnden tar ut en avgift för kontroll av dricksvattenanläggningar. Information om taxan för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen finns här. Pdf, 214 kB.

Mer information finns på Livsmedelsverkets hemsida.

Riskklassning och kontrolltid

Dricksvattenanläggningar riskklassas för att bestämma kontrollfrekvens för planerad tillsyn. För verksamheter med annan livsmedelshantering, till exempel en restaurang som har egen dricksvattenanläggning så klassas restaurangen för sig och dricksvattenanläggningen för sig. Kontrollavgifterna debiteras efter utförd kontroll.

Beskrivning av vattenverk

Vid varje vattenverk ska det finnas en beskrivning av vattenverket samt driftinstruktioner. Omfattningen kan variera mycket beroende på om ditt vattenverk är litet, med till exempel endast en pump och en hydrofortank, eller mer avancerat med olika reningssteg. Ingår det pH-justering ska det finnas utrustning som varnar vid fel.

Egenkontroll

Alla dricksvattenanläggningar ska ha ett program för egentillsyn. I programmet ska det finnas rutiner som är anpassade efter verksamheten. Det kan innebära rutiner för:

  • beredningsmetod (eventuella barriärer och filter)
  • kemikalieanvändning (dosering)
  • rutin för åtgärder vid driftstörning (utredning, orsak, åtgärd, information till berörda)
  • kontroll av råvattnet

Dricksvatten i en livsmedelsanläggning

Det är inte allt vatten i livsmedelsverksamheten som räknas som dricksvatten. Vatten som används för rengöring av lokaler, disk, handtvätt och liknande omfattas inte av dricksvattenföreskriften. Om livsmedelsföretaget istället hämtar sitt vatten i tank, dunk eller behållare från ett kommunalt tappställe eller från annat ställe som uppfyller kraven i dricksvattenföreskriften, behöver livsmedelsföretagaren inte själv kontrollera vattnet. Verksamheten ska då istället upprätta rutiner för rengöring av behållare och kylförvaring av vattnet.