Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Vinterväghållning

Kommunen, Trafikverket och fastighetsägare har ett gemensamt ansvar för snöröjning och halkbekämpning. När snö eller halka kommer så åker vi ut och röjer snö och halkbekämpar kommunens gator, gång- och cykelvägar.

Från den 1 november till 31 mars har kommunen en beredskapsgrupp som dygnet runt övervakar vädret och vägar i kommunen. Detta för att kunna ta beslut och sätta in åtgärder vid halka och snöfall.

Vi har ett gemensamt ansvar tillsammans med andra väghållare och fastighetsägare i kommunen. Vi tar hand om körbanor, gång- och cykelvägar samt övrig allmän platsmark. Trafikverket ansvarar för vinterväghållning på statliga vägar. Det finns även enskilda vägar där vägförening eller privatpersoner är väghållare.

Gångbanan utanför din fastighet är fastighetsägarens ansvar. Gångbanan är den yta som behövs för att fotgängare ska kunna ta sig förbi fastigheten. Det behöver inte vara en trottoar eller en markerad gång- och cykelbana.

Bestämmelser om snöröjning regleras i "Lagen om särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning".

Prioritering Osby kommun

Snöröjning påbörjas när snöfallet har upphört eller snödjupet är:

  • 5 centimeter på gång- och cykelbana
  • 7 centimeter på huvudgata
  • 10 centimeter på villavägar

Kommunen plogar först gång- och cykelvägar. Efter det prioriteras huvudgator och centrala gator och torg. Sist plogar vi villavägar.

I vår vinterväghållningskarta kan du se vilka vägar som kommunen snöröjer.

Du som bor i hus eller äger fastighet

Du som äger fastigheter eller bor i hus har ansvar för att röja snö och se till att det inte är halt på trottoarerna utanför fastigheten. Det gäller även andra ytor för gångtrafik även om de inte kallas för trottoarer.

  • Snö ska röjas bort från gångbanan så snart som möjligt efter avslutat snöfall.
  • Forsla bort snön eller lägg upp den på ett sätt så att det går lätt att ta sig fram.
  • Snöröj ordentligt fram till ditt sopkärl så att sophämtarna kan tömma den enkelt.
  • Förebygg halka genom att sanda eller salta. Sand kan du som privatperson hämta kostnadsfritt i Osby på Förrådsgatan 1 och i Lönsboda på Ollonstigen 4. Glöm inte ta med en egen spann.
  • Sopa upp sanden när snön smält bort och säsongen är över. Spara den gärna för att använda nästa vinter igen.
  • Underlätta för smältvattnet att rinna undan genom att hålla rännstensbrunnarna fria från snö och skräp.
  • Du kan själv behöva skotta bort vallarna utanför din tomt.

Snöröjning från byggnader

Snö och is som kan rasa ner och skada person eller egendom på offentlig plats ska utan oskäligt dröjsmål tas bort från tak, rännor och liknande anordningar. Snö och is ska inte rasa från tak, hängande istappar ska tas bort, smältvatten som fryser till is på trottoarer och snö som skottas ner från tak ska också tas bort. Det är fastighetsägarens ansvar.

Att tänka på

Kommunens snöröjare kan inte alltid undvika att lämna vallar mot infarter och vägar. Fastighetsägaren får själv öppna upp snöplogkanten för sin infart, entré, postlåda, soptunnor etc. Planera i god tid om du behöver hjälp med snöskottningen om du har svårt att utföra arbetet själv.

Och till sist: Ha tålamod, allt tar mycket längre tid när det kommer mycket snö på en gång.

Exempelbild