Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Samordnad vårdplanering

För att trygga enskilda patienters rätt att få en god och säker vård och omsorg krävs i vissa fall samverkan mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Vid samordnad vårdplanering överförs det medicinska ansvaret från en vårdgivare till en annan. Vårdplaneringen ska resultera i en samordnad vårdplan som beskriver vilka insatser slutenvård, öppenvård/primärvård och kommun ska ge patienten i anslutning till utskrivning från sjukhus.

Grundläggande för den samordnade vårdplaneringen är att det sker i samråd med patienten och att patientens integritet respekteras.

Region Skåne och kommunerna i Skåne har i samverkan tagit fram rutiner för samordnad vårdplanering.

Kommunerna i nordöstra Skåne har i samverkan med primärvård och sjukhusorganisationerna (Kristianstad och Hässleholm) i nordöstra Skåne tagit fram kompletterande rutiner för den samordnade vårdplaneringen.

Ett webbaserat system för samordnad vårdplanering – Mina planer har införts mellan kommunerna, primärvården och sjukhuset i Hässleholm och Kristianstad.

En hand som håller i en seniors hand