Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Detaljplaner

Genom den fysiska planeringen har kommunen möjlighet att styra över hur olika mark- och vattenområden får användas. Ny detaljplan, eller ändring av detaljplan, kan upprättas av kommunen.

Detaljplaner upprättas över mindre delar av kommunen, exempelvis när ny sammanhållen bybyggelse ska uppföras eller en reglering behöver ske i ett sammanhang när bebyggelse ska förändras eller bevaras.

Detaljplan reglerar i detalj hur bland annat bebyggelse och vägar med mera skall utformas och vilken verksamhet som ska finnas i bebyggelsen. En laga kraft vunnen detaljplan är juridiskt bindande.

Detaljplaner som vunnit laga kraft går att begära ut genom att kontakta kommunen.

Pågående detaljplanarbete

Osby

Del av Osby 194:1

Samrådsperiod: 2018-02-16 - 2018-03-08
Syfte: Att medge handel, kontor- och verksamhetsändamål

SamrådsmissivPDF

PlankartaPDF

Plan- och genomförandebeskrivning PDF

Planpil med Samråd inrongat

Del av Osby 181:5

Granskningsperiod 3: 2018-02-16 - 2018-03-08

Syfte: Att tillåta vägrestauranger, kontor, besöksanläggningar och verksamheter

GranskningsmissivPDF

PlankartaPDF

Plan- och genomförandebeskrivningPDF

Granskningsutlåtande 2PDF

HandelsutredningPDF

MiljökonsekvensbeskrivningPDF

TrafikutredningPDF

Lokaliseringsprövning PDF

Planpil granskning inringat

Osby 

Röret 10 och 11

Samrådsperiod: 2017-12-01 - 2017-12-21
Syfte: Att medge markbostäder
GranskningsmissivPDF
PlankartaPDF
Plan- och genomförandebeskrivningPDF
SamrådsredogörelsePDF

Planpil granskning inringat

Kvarteret Grossören 9, 10 och 13

Samrådsperiod: 2014-09-01 - 2014-09-29
Syfte: Att möjliggöra användandet av marken för bebyggelse av centrumnära bostäder fördelat på cirka 70 lägenheter i kvartersstruktur,samt att skapa förutsättningar för handel och parkeringsgarage i bottenplan.
PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
GenomförandebeskrivningPDF 

Planpil med Samråd inrongat

Lönsboda

Lönsboda 44:1, Örkened

Samrådsperiod: 2018-4-05 - 2018-04-25
Syfte: Syftet med förslag till detaljplan för del av Lönsboda 44:1 är att medge förskoleverksamhet och möjlighet till parkering.
GranskningsmissivPDF
PlankartaPDF
Plan- och genomförandebeskrivningPDF
SamrådsredogörelsePDF

Planpil granskning inringat

Lönsboda 44:1, Stortorget

Samrådsperiod: 2017-09-01 - 2017-09-21
Syfte: Syftet med förslag till detaljplan för del av Lönsboda 44:1 är att medge bostäder,  handel, kontor, centrum- och parkeringsändamål.
GranskningsmissivPDF
PlankartaPDF
Plan- och genomförandebeskrivningPDF
SamrådsredogörelsePDF

Planpil granskning inringat

Laga kraftvunna planer

GC-väg Rönnebacken, del av Osby 194:1

Laga kraft: 2017-07-08
Syfte: Att möjliggöra för en gång- och cykelväg separerad från den av fordon trafikerade vägen vilket säkerställer en tryggare trafikmiljö.
PlankartaPDF
Plan- och genomförandebeskrivning
PDF

Planpil med laga kraft inringat

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Exempelbild