Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Avfall och återvinning

I Osby kommun sköts avfallsbehandling och återvinning av avfall från hushåll, industrier och andra verksamheter av ÖGRAB (Östra Göinge Renhållnings AB). På ÖGRABS webbplats finns information om abonnemang för sophämtning, återvinningscentraler med mera

Renhållningsordning för Osby kommun

Renhållningsordningen består av två olika delar, avfallsplan och föreskrifter för avfallshantering.

Avfallsplan

Avfallsplanen beskriver kommunens målsättningar inom avfallsområdet.

Föreskrifter

Av föreskrifterna framgår vilket ansvar Osby kommun har för att hantera och transportera hushållsavfall samt vilket ansvar kommuninvånarna har för att lämna denna typ av avfall.

Föreskrifterna för Osby kommun antogs av kommunfullmäktige i Osby den 27 mars 2023 och gäller från och med 2023-04-01.

Föreskrifterna utgör tillsammans med kommunens avfallsplan, renhållningsordningen för Osby kommun.

Undantag/dispens

Dispens från föreskrifterna kan sökas hos miljö- och byggnämnden i vissa fall, till exempel:

Förlängt hämtningsintervall
Gemensam behållare för hushållsavfall
Uppehåll i hämtning

Anmälan ska göras innan kompostering sker av t ex matavfall eller avfall från mulltoa.

Ansökningsblanketter finns under rubriken Miljö- och hälsoskydd.

Handläggningsavgift

För hantering av dispensansökningar tas en avgift ut enligt fastställd taxa.

Sopsortering

Avfall ska enligt lag källsorteras i olika materialslag för att sedan återanvändas eller återvinnas.

Har du frågor, kontakta Östra Göinge Renhållningsbolags kundtjänst: tel: 044-790 59 90.

Öppettider: 09:00-15.00, mån-fre.

e-post: info@ograb.se

Skärpta krav på att rapportera farligt avfall

Från och med den 1 november 2020 gäller skärpta krav på verksamheter som hanterar farligt avfall. Detta innebär att alla verksamheter och företag måste rapportera in uppgifter om sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Alla verksamheter har kanske inte varit medvetna om att de producerar farligt avfall, men det uppstår i nästan alla typer av verksamheter och kan vara till exempel elektronik, lysrör eller olika kemikalier.

Verksamheter har redan en anteckningsskyldighet som berör alla som producerar, transporterar, behandlar, samlar in eller mäklar och handlar med farligt avfall. Dessa anteckningar har tidigare varit antecknade hos enskilda verksamheter och bara behövts redovisas på begäran av en tillsynsmyndighet. Nu utökas denna anteckningsskyldighet och uppgifterna ska även rapporteras in till avfallsregistret, vilket är ett resultat av regler som gemensamt beslutats på EU-nivå som på så vis ska främja spårbarhet och kontroll av farligt avfall.

Vad? Farligt avfall måste rapporteras in till avfallsregistret. Vilka uppgifter som behöver rapporteras framgår ur ”Naturvårdsverkets föreskrifter om antecknings- och rapporteringsskyldighet och lämnande av uppgifter om farligt avfall till avfallsregistret” NFS 2020:5

Vem? Verksamheter som producerar, transporterar, tar emot, behandlar, mäklar eller handlar med farligt avfall.

När? Från och med den 1 november 2020.

Hur? Rapporteringen ska ske inom 48 timmar via någon av länkarna nedan.

Rapportera via API eller Naturvårdsverkets e-tjänst

Läs mer om de skärpta kraven hos Naturvårdsverket