Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Avfall och återvinning

I Osby kommun sköts avfallsbehandling och återvinning av avfall från hushåll, industrier och andra verksamheter av ÖGRAB (Östra Göinge Renhållnings AB). På ÖGRABS webbplats finns information om abonnemang för sophämtning, återvinningscentraler med mera

Nya bestämmelser

Från och med den 1 januari 2024 gäller nya bestämmelser om bioavfall, såsom livsmedelsavfall från butiker samt trädgårds- och parkavfall. Detta beror på införandet av EU:s avfallsdirektiv, som har lett till förändringar i avfallsförordningen.

Syftet med de nya bestämmelserna gällande trädgårds- och parkavfall är att detta avfall i första hand ska materialåtervinnas och att förbränning ska minimeras. Materialåtervinning kan exempelvis ske genom att trädgårds- och parkavfall komposteras, lämnas till återvinningscentral eller samlas in i renhållningsbolagets kärl för trädgårdsavfall. Östra Göinge Renhållnings AB (ÖGRAB) erbjuder hushållsnära hämtning av trädgårdsavfall till samtliga av kommunens invånare. Det finns även möjlighet att lämna trädgårdsavfall på återvinningscentralerna i Osby (Mossvägen) och Lönsboda (Nytebodavägen).

Renhållningsordning för Osby kommun

Renhållningsordningen består av två olika delar, avfallsplan och föreskrifter för avfallshantering.

Avfallsplan

Avfallsplanen beskriver kommunens målsättningar inom avfallsområdet.

Föreskrifter

Av föreskrifterna framgår vilket ansvar Osby kommun har för att hantera och transportera hushållsavfall samt vilket ansvar kommuninvånarna har för att lämna denna typ av avfall.

Föreskrifterna utgör tillsammans med kommunens avfallsplan, renhållningsordningen för Osby kommun.

Undantag/dispens

Dispens från föreskrifterna kan sökas hos miljö- och byggnämnden i vissa fall, till exempel:

Förlängt hämtningsintervall
Gemensam behållare för hushållsavfall
Uppehåll i hämtning

Dispens gällande bioavfall Pdf, 90 kB.

Anmälan ska göras innan kompostering sker av t ex matavfall eller avfall från mulltoa.

Handläggningsavgift

För hantering av dispensansökningar tas en avgift ut enligt fastställd taxa.

Sopsortering

Avfall ska enligt lag källsorteras i olika materialslag för att sedan återanvändas eller återvinnas.

Har du frågor, kontakta Östra Göinge Renhållningsbolags kundtjänst: tel: 044-790 59 90.

Öppettider: 09:00-15.00, mån-fre.

e-post: info@ograb.se

Regler för trädgårdsavfall

Eldning av trädgårdsavfall får ske, om det inte uppstår besvär för människors hälsa. Det är dock inte tillåtet att elda inom detaljplanelagt område i Osby kommun under tiden 1 maj- 31 augusti. Som trädgårdsavfall räknas torra löv och kvistar eller liknande organiskt material som inte går att kompostera. Övrigt avfall är förbjudet att elda! Vid tveksamheter kontakta miljö-och byggförvaltningen.

Bränningar får ej ske vid stark blåst eller när det är mörkt ute. Visa omtanke till grannar när du eldar och säkerställ tillgång till vatten. Det du tänder ska du också kunna släcka!

Mer om regler gällande eldning av park- och trädgårdsavfall finns här: Eldning - Osby kommun

Valborg

Vid större bränningar på offentlig plats eller vid en offentlig tillställning till exempel valborgsmässoeldar ska tillstånd sökas hos polismyndigheten. I övriga fall ska anmälan göras till räddningstjänsten för att undvika onödiga larm. Med anledning av de nya bestämmelserna i avfallsförordningen krävs det dispens vid offentliga tillställningar för att elda utsorterat trädgårds- och parkavfall.

Miljö- och byggförvaltningen utfärdar en generell dispens för de som vill elda vid en offentlig tillställning till Valborg den 30 april 2024. Dispensen gäller kl. 15:00 till 23:00 för icke kompostbart trädgårds- och parkavfall. Brasan får vara upp till 10 meter i diameter och 4 meter hög. Vid avvikelser från dessa kriterier krävs en separat ansökan om dispens till miljö- och byggförvaltningen.

Skärpta krav på att rapportera farligt avfall

Det finns skärpta krav på verksamheter som hanterar farligt avfall. Det innebär att alla verksamheter och företag måste rapportera in uppgifter om sitt farliga avfall till ett avfallsregister hos Naturvårdsverket. Farligt avfalluppstår i nästan alla typer av verksamheter och kan vara till exempel elektronik, lysrör eller olika kemikalier.

Verksamheter har redan en anteckningsskyldighet som berör alla som producerar, transporterar, behandlar, samlar in eller mäklar och handlar med farligt avfall. Dessa anteckningar har tidigare varit antecknade hos enskilda verksamheter och bara behövts redovisas på begäran av en tillsynsmyndighet. Denna anteckningsskyldighet är skärpt och uppgifterna ska även rapporteras in till avfallsregistret, vilket är ett resultat av regler som gemensamt beslutats på EU-nivå som på så vis ska främja spårbarhet och kontroll av farligt avfall.

Vad? Farligt avfall måste rapporteras in till avfallsregistret. Vilka uppgifter som behöver rapporteras framgår ur ”Naturvårdsverkets föreskrifter om antecknings- och rapporteringsskyldighet och lämnande av uppgifter om farligt avfall till avfallsregistret” NFS 2020:5

Vem? Verksamheter som producerar, transporterar, tar emot, behandlar, mäklar eller handlar med farligt avfall.

När? Från och med den 1 november 2020.

Hur? Rapporteringen ska ske inom 48 timmar via någon av länkarna nedan.

Rapportera via API eller Naturvårdsverkets e-tjänst

Läs mer om de skärpta kraven hos Naturvårdsverket

Dumpat avfall i skog och mark

Om du ser att någon har slängt avfall i skog och mark i kommunen är det viktigt att göra en anmälan till miljö- och byggförvaltningen. I första hand ska kommunen förelägga den person eller verksamhet som har utfört en olovlig dumpning, med en uppmaning att ta bort det som dumpats och återställa marken i ursprungligt skick.

Om vi inte kan koppla dumpningen till någon så blir det kommunens ansvar att plocka bort avfall som dumpats i skog och mark där allmänheten har tillträde.

Du kan enkelt göra en felanmälan eller anmäla genom att skicka ett mejl till miljobygg@osby.se med en tydlig beskrivning och adressen där du hittat avfall. Gärna också med information om vad som är dumpat.