Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Mål, ekonomi och budget

I den politiska planerings- och uppföljningsprocessen bestämmer politiken inriktning och mål, fastställer budget och följer upp resultat och ekonomi.

Varje år fattar de förtroendevalda politikerna beslut om hur de ska fördela pengarna till kommunens nämnder kommande år och vilka målområden och investeringar som politiken särskilt vill prioritera. Vi följer upp ekonomin och budget sex gånger om året.

Planera i olika steg

Första steget i budgetprocessen är att ta fram uppdaterade ekonomiska förutsättningar, fullmäktigemål och finansiella mål. De finansiella målen är en del av de ekonomiska förutsättningarna för resten av budgetarbetet.

I februari börjar arbetet med att planera investeringar för nästa år. Förvaltningarna arbetar fram ett förslag till prioriteringar och investeringsramar som presenteras för politikerna.

Tredje steget är att fördela och genomföra bugetberedning. Ett samlat underlag lämnas till den politiska budgetberedningen som tar fram ett förslag till budget och flerårsplan. Det är kommunfullmäktige som tar beslut om Osby kommuns budget och flerårsplan.

Efter kommunfullmäktiges beslut om budget och flerårsplan ska nämnderna besluta om nämndens egen internbudget. I internbudgeten sätts nämndsmål och nämnden fördelar resurserna till sina olika verksamheter i förvaltningen. Internbudgeten innehåller även förvaltningens investeringsbudget.

Verksamhetens planering

Kommunens förvaltningar gör en verksamhetsplan där de beskriver vad förvaltningen ska göra kommande år för att uppnå de politiska målen och nämndens prioriterade områden.

Följer upp mål och ekonomi

Uppföljning av budget görs enligt de riktlinjer som beslutas av kommunfullmäktige. I samband med de ekonomiska uppföljningarna följs även olika nyckeltal upp. Fullmäktigemålen och nämndsmål följs upp i delårsrapporten och i årsredovisningen.

Verksamhetsplanen följs upp av förvaltningen löpande under året. Uppföljningen
dokumenteras i samband med uppföljningen av årsredovisningen.

Under året följer vi upp nämndernas grunduppdrag. Denna uppföljning,
tillsammans med uppföljning av de politiska målen blir sedan en viktig del för framtida prioriteringar.

Exempelbild