Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Anslagstavla

Välkommen till Osby kommuns anslagstavla

Tillkännagivanden

Förslag till ny Vattentjänstplan

Tillsammans med Skåne Blekinge Vattentjänst (SBVT) har vi tagit fram ett förslag till ny Vattentjänstplan för Osby kommun. Vattentjänstplanen är en långsiktig planering för hur behovet av våra allmänna vattentjänster ska tillgodoses, det vill säga vårt vatten och avlopp. Samråd- och granskningsperioden är mellan 1 -31 augusti, då har du möjlighet att tycka till om förslaget.

Förslag till Vattentjänstplan.pdf Pdf, 1001 kB.

Delegationsbeslut

Överklagande av beslut

Alla slutliga kommunala beslut kan överklagas

Allmän information

Det är en grundläggande kommunalrättslig princip att alla slutliga kommunala beslut kan överklagas. I kapitel 2 i kommunallagen (2017:725) framgår att kommunen själv får ha hand om sådana angelägenheter som är av allmänt intresse och som anknyter till kommunens område eller dess medlemmar. Det ska inte vara angelägenheter som ska hanteras enbart av staten, annan kommun, landstinget eller någon annan. Vad som är en angelägenhet av allmänt intresse, vad som rör medborgarna och vad som inte krävs av annan att göra, är en bedömningsfråga som växlar över tiden. Den huvudsakliga vägledningen finns i rättspraxis (tidigare domar).

Kommunala beslut överklagas genom det som kallas laglighetsprövning. Detta innebär att alla slutliga beslut som grundar sig på den kommunala kompetensen som ges i kommunallagen och som fattas med stöd av kommunallagen överklagas genom laglighetsprövning.

Kommunen är skyldig att skicka med upplysningar om hur beslutet överklagas till den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot.

Nedan finns uppgifter om adress och telefonnummer till förvaltningsrätten i Malmö

Förvaltningsrätten i Malmö
Box 4522
203 20 Malmö
Tel: 040-35 35 00
Fax: 040-97 24 90
E-post: forvaltningsrattenimalmo@dom.se
Webbplats: www.forvaltningsrattenimalmo.domstol.se

Hur man överklagar i laglighetsprövningsärenden

Vem kan överklaga?

Varje medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga dem till förvaltningsrätten.

Hur, när och till vem överklagar man?

Överklagandet ska vara skriftligt och lämnas till förvaltningsrätten inom tre (3) veckor från den dag då beslutet publicerats på kommunens webbaserade anslagstavla.

Vad ska ett överklagande innehålla?

I överklagan måste det framgå vilket beslut som överklagas och varför man anser att beslutet är felaktigt. Alla omständigheter som man vill framföra måste lämnas till förvaltningsrätten innan överklagandetiden går ut.

Laglighetsprövning

  • Hur: Skriftligt.
  • Vem får klaga: Varje medlem av kommunen.
  • Vart skickas: Förvaltningsrätten.
  • Inom vilken tid: Inom tre (3) veckor från den dag då beslutet publicerats på kommunens webbaserade anslagstavla vid receptionen i Stadshuset.
  • Prövningens omfattning: Beslutets laglighet.
  • Prövningens effekt: Beslutet kvarstår i sin helhet eller upphävas i sin helhet.