Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Miljö och bygg fokuserar på service och bemötande

Under 2024 kommer Miljö och bygg att fokusera på service och bemötande. Ett sätt att förbättra relationen och service till kommunens företagare. Idag kallade miljö- och byggnämnden till presskonferens där man presenterade flera planerade åtgärder som är på gång.

Utvärderingar, bättre planering och utbildning inom service och bemötande. Det är några punkter som finns med på listan med planerade åtgärder för att förbättra service och bemötande. Redan i februari kommer miljö- och byggförvaltningen att ta beslut om att skicka ut enkäter till företagare. Resultatet kommer sedan att sammanställas och presenteras till miljö- och byggnämnden vart tredje månad.

Planeringen inför tillsynen ska också förbättras. Livsmedelskontroller ska spridas ut över hela året för att undvika att alltför många hamnar under årets sista månader. Inför ett besök ska det kontrolleras vilka veckodagar som är lämpligast att utföra kontrollen. Om det är en hög arbetsbelastning på företaget kan kontrollen istället genomföras vid ett annat tillfälle. Företagaren ska också få förklarat vad som behövs åtgärdas vid anmärkning. Vid första besöket hos nystartade företag sker det anmält.

- Det är viktigt att vi har en god relation med våra företagare i kommunen, att man förstår vad som ska åtgärdas vid kontrollerna och besluten som utfärdas, säger Lars-Erik Svensson (M) som är ordförande i miljö- och byggnämnden.

Roger Neckelius (S), vice ordförande i miljö- och byggnämnden tillägger:

- Vi får inte glömma att det är myndighetsutövning som vi sysslar med för medborgarnas bästa. Men vi ska göra det med en hög service och ett gott bemötande, säger Roger Neckelius (S).

Det planeras även en utbildning inom service och bemötande där tjänstepersoner och politiker ska delta, samt att man ska se över delgivningsrutinerna.

- På Miljö- och byggförvaltningen har vi en personalgrupp som består av utbildade och erfarna handläggare och inspektörer. Vi i nämnden har fullt förtroende för att de utför sitt uppdrag i enlighet med gällande lagar och regler. I en organisation bör det alltid pågå ett löpande arbete med att utveckla arbetsmetoder och bemötande. Upplevelsen av bemötande är subjektiv, och det är svårt att precisera behov och mäta resultat, men vi alla, tjänstemän såväl som politiker, kan säkert bli bättre på service och bemötande. Därför beslutades redan hösten 2023 att detta är ett prioriterat område under 2024, säger Lars-Erik Svensson (M) som är ordförande i miljö- och byggnämnden.(Citatet är ett tillägg efter ordinarie publicering. Detta gjordes den 16 februari 2024.)

Ett påbörjat arbete

Redan under 2023 påbörjades arbete med att se över information på kommunens hemsida och rapporterna som miljö- och byggförvaltningen skickar ut. Förvaltningen och politikerna medverkade även på frukostmöte med näringslivet för att informera företagare om bland annat livsmedelskontroller och den nya riskklassningsmodellen som infördes vid årsskiftet 2024.

- Vi kommer fortsätta att arrangera frukostmöten med näringslivet. Det är ett bra sätt att träffa företagare och berätta om vad som är på gång. Vi planerar även att anordna möten på olika platser i kommunen för att informera om våra verksamheter, säger Anders Skoog som är förvaltningschef i miljö- och byggförvaltningen.

Här är alla Miljö och byggs planerade åtgärder:

 • Gemensam utbildning i service och bemötande för tjänstepersoner och politiker
 • Enkäter om service och bemötande
 • Kvällsmöte med medborgare och företagare om livsmedelskontroller den 21 februari
 • Frukostmöten med näringslivet – förvaltning och nämnd
 • Externa möten runt om i kommunen (under 2024) – förvaltning
 • Benchmarking med andra kommuner
 • Se över delgivningsrutiner
 • Informera om livsmedelsärenden som stående punkt på nämnd
 • Inspektörerna har möjlighet att lyfta ärende vid behov till nämnd
 • Bättre planering av oanmälda besök och fördelning över året
 • Inför oanmäld inspektion, kolla vilka veckodagar som en inspektion passar bäst
 • Vid hög arbetsbelastning på företaget kan inspektionen genomföras vid annat tillfälle
 • Anmärkningar gås igenom efter inspektion. Kontaktuppgifter lämnas om ansvarig inte är på plats efter inspektion
 • Endast åtgärdspunkter gås igenom vid uppföljande besök, med undantag om allvarliga brister upptäcks vid uppföljande besök
 • Tiden för åtgärder ska räknas från att rapporten gått ut till företagaren, inte från besökstillfället
 • Första besöket av nystartade företag sker anmält

Kvällsmöte med medborgare och företagare

Den 21 februari kommer det arrangeras ett kvällsmöte där vi pratar mer om miljö- och byggförvaltningens verksamheter. På plats finns tjänstepersoner från miljö- och byggförvaltningen och politiker från miljö- och byggnämnden för att berätta om sitt uppdrag och myndighetsroll.

När: 21 februari klockan 18.00-19.30
Var: Sammanträdesrum Osby, Västra storgatan 35 i Osby.

Varmt välkomna!

Bild