Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Tack för ert engagemang under samrådet – Översiktsplan 2040

Under sommaren var förslaget till Osby kommuns nya översiktsplan ute på samråd. Samrådet avslutades den 17 september och då hade vi fått in 45 yttranden och kommentarer på förslaget. Nu sammanställs synpunkterna till nästa steg som är granskning.

- Nu jobbar vi med att sammanställa alla synpunkter och bemöter allt med kommentarer som sedan kommer finnas med i granskningsdokumentet. Vi jobbar mycket med synpunkterna och har gjort ändringar i översiktsplanen gällande vissa saker som kommit in, säger Jan Karlsson som är mark- och exploateringschef i Osby kommun.

Arbetet sker i nära samarbete med den parlamentariska gruppen där representanter från partierna samt presidierna från samhällsbyggnadsnämnden, miljö och byggnämnden och kommunstyrelsen ingår bland annat. Den parlamentariska gruppen träffas en gång i månaden tillsammans med tjänstepersoner som arbetar med att ta fram den nya översiktsplanen.

- Politiken har varit väldigt samstämmig och samarbetet fungerar väldigt bra, säger Jan.

Vad händer nu?

Nu justerats förslaget på den nya översiktsplanen utifrån inkomna synpunkter från samrådet. När det är klart ställs översiktsplanen ut för granskning i minst två månader. Granskningen kommer ut i slutet av december.

Under granskningstiden kan kommuninvånare, fastighetsägare, grannkommuner, myndigheter och andra berörda parter lämna in skriftliga synpunkter igen. Länsstyrelsen ger också ett skriftligt granskningsyttrande.

Tidslinje

Hösten 2023

  • Synpunkter tas omhand och översiktsplanen revideras.

Vintern 2024

  • Det färdiga förslaget finns tillgängligt för granskning.

Sommar 2024

  • Kommunfullmäktige antar översiktsplan

Varför behövs en översiktsplan?

En översiktsplan fungerar som en långsiktig, övergripande plan för hur Osby kommun ska utvecklas. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men ska vara vägledande i planeringen för bland annat bostäder, trafik och naturområden i kommunen.