Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Så hanterar Osby kommun personuppgifter

Osby kommun behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra skyldigheter och åtagande gentemot invånare, fastighetsägare, näringsidkare och myndigheter. Personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningens regler.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Från och med den 25 maj 2018 lyder Sverige under en ny EU-förordning för dataskydd, skydd för den enskildes personliga integritet. Förordningen ersätter Personuppgiftslagen (PUL).

I Sverige kallas den dataskyddsförordningen (DSF), men den går också under sitt internationella namn General Data Protection Regulation (GDPR). I kommunen är det den personuppgiftsansvarige, i Osby kommuns fall våra nämnder, som bär det yttersta ansvaret för att våra personuppgiftsbehandlingar går rätt till.

Vad innebär dataskyddsförordningen?

Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, reglerar hur myndigheter, företag och organisationer behandlar personuppgifter. Syfte att skydda den grundläggande mänskliga rättigheten, rätten till ett privatliv. En människas personliga integritet ska inte kränkas i samband med behandlingen av personuppgifter.

Varje myndighet ska ha ett dataskyddsombud som kontrollerar att lagen och förordningen följs. Dataskyddsombud för Osby kommun är kommunalförbundet Sydarkivera, Box 182, 342 22 Alvesta.

Vad är en personuppgift?

Till personuppgifter räknas all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet.

Exempel är

 • personnummer
 • namn
 • adress
 • foton
 • identifikationer online
 • personers fysiska, fysiologiska och ärftliga identitet
 • personers psykiska, ekonomiska, kulturella och sociala identitet

Så arbetar Osby kommun för att efterleva dataskyddsförordningen

När personuppgifter behandlas (all hantering av personuppgifter utgör behandling) i Osby kommun, eller på uppdrag av Osby kommun, ska de grundläggande principerna i dataskyddsförordningen (GDPR) vara uppfyllda. Nedan ges några exempel på hur vi arbetar med att efterleva förordningen.

I enlighet med Dataskyddsförordningens princip om laglighet, korrekthet och öppenhet ska Osby kommun behandla personuppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt. Detta i förhållande till den vars personuppgifter registreras av Osby kommun. Med detta menas att kommunen alltid ska vara tydlig och konkret i sin beskrivning av hur personuppgifter behandlas.

Kommunen ska alltid se till att personuppgifter behandlas på en utpekad rättslig grund och att annan lagstiftning som inverkar på behandlingen efterlevs. All behandling av personuppgifter måste vila på minst en rättslig grund.

Kommunen ska alltid ha avvägningen mellan den registrerades integritet och den egna verksamhetens effektivitet i åtanke.

För de uppgifter som hämtas in av kommunens olika verksamheter är samtycke i de flesta fall inte nödvändigt. Det beror på att uppgifterna används i samband med exempelvis myndighetsutövning för att kunna fullgöra en skyldighet som kommunen har eller att ett avtalsförhållande finns.

Alla kommunala nämnder har ett ansvar för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt. Respektive nämnd i kommunen är personuppgiftsansvarig.

Lagrar inte personuppgifter längre tid än nödvändigt

Personuppgifter får inte förvaras identifierbara under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. Med detta menas att personuppgifterna inte får sparas längre än vad som behövs utifrån målet med behandlingen.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddsförordningen.

 • Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas.
 • Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
 • Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna.
 • Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för direktmarknadsföring – du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas.
 • Rätt till dataportabilitet – du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Om du vill veta vilka personuppgifter vi har registrerat, eller begära ändring/radering av personuppgifter, kan du begära att få det. Fyll i antingen blanketten ”Begäran om information"eller ”Begäran om förändring av lagrade personuppgifter” under rubriken dokument på denna sida. Blanketterna lämnas i kontaktcenter i kommunhuset på Västra Storgatan 35 i Osby. Glöm inte ta med giltig legitimation.

Om du som är registrerad begär att få utöva dina rättigheter, till exempel rätten att få uppgifter raderade, ska myndigheten svara snarast, eller inom en månad.

Information vid kontakt med kommunen

De som kontaktar kommunen, via till exempel e-post, ska informeras om hur vi hanterar deras personuppgifter. Varje enskild nämnd på Osby kommun är personuppgiftsansvarig för respektive nämnds tillhörande förvaltningar och verksamheter. Här hittar du information och kontaktuppgift för respektive nämnd när det gäller frågor om hantering av personuppgifter:

Kontakt, frågor och mer information

Osby kommuns Dataskyddsombud är Therese Jigsved från kommunalförbundet Sydarkivera.

Postadress: Box 182, 342 22 Alvesta
Telefon: 0472-39 10 00

Du kan även vända dig till Osby kommuns Dataskyddssamordnare via e-post dataskydd@osby.se.

Vill du klaga på Osby kommuns behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet inom området.

Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm
Telefon: 08-657 61 00
datainspektionen@datainspektionen.se

Mer information finns också på Datainspektionens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.