Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Uppgifterna används för administration och ärendehantering. Dina uppgifter kan komma att delas inom och utanför kommunen utifrån ärendets art.

Behandling av dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Uppgifterna används för administration och ärendehantering. Dina uppgifter kan komma att delas inom och utanför kommunen utifrån ärendets art.

Behandlingen sker enligt Tryckfrihetsförordningen som innebär att handlingar som kommit in till offentliga myndigheter är allmänna handlingar. Allmänna handlingar ska enligt Arkivlagen bevaras hos myndigheter om inte beslut om att annat fattas. Ärenden, synpunkter, klagomål, frågor/svar med långsiktig betydelse bevaras. Frågor/svar med ringa betydelse gallras/raderas. Vilka allmänna handlingar som bevaras och gallras bestäms enligt fastställd informationshanteringsplan.

Du har enligt dataskyddslagen rätt få information om hur dina uppgifter har behandlats. Du har rätt att begära att behandlingen upphör utan att lagligheten av tidigare behandlingar påverkas. Du har även rätt att begära rättelse, göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Du har även rätt att få dina uppgifter flyttade. Dina rättigheter kan begränsas av dataskyddsförordningen eller andra lagar.

Du har rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Vårt dataskyddsombud är kommunalförbundet Sydarkivera.

Postadress: Box 182, 342 22 Alvesta
Telefon: 0472-39 10 00

Har du frågor om hur dina personuppgifter behandlas, kontakta kansliet@osby.se

Exempelbild