Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Ansvar för belysning vid statliga och vissa enskilda vägar lämnas över från och med i sommar

Under juni 2024 kommer Osby kommun att överlämna ansvaret för kommunal gatubelysning längs statliga vägar och enskilda vägar som har sex ljuspunkter eller färre. Belysningen skänks till väghållare som har möjlighet att överta ansvaret för anläggningen och fortsätta med drift- och underhållet. Detta beslutades på samhällsbyggnadsnämnden sammanträde den 21 mars med anledning av det ekonomiska läget i Osby kommun och de nya lagkrav som införs 2025.

Därför kommer ansvaret för belysningen att överlämnas till väghållare

I januari 2025 börjar nya lagkrav gälla för belysningsanläggningar. För att uppfylla de nya kraven kommer Osby kommun behöva göra omfattande renoveringar av kommunens belysningsanläggningar. Dessa förändringar medför stora kostnader på framför allt den del av belysningen som kommunen förvaltar längs det statliga vägnätet.

Varje väghållare är i grund och botten ansvarig för utformning och trafiksäkerhet där bland annat belysningen ingår. Osby kommun har idag belysning längs de kommunala vägarna, men där finns även belysning längs vissa av de statliga och enskilda vägarna. Trafikverket är väghållare för statliga vägar och har det yttersta ansvaret för att vägarna ska vara belysta.

Osby kommun måste förhålla sig till de krav Trafikverket ställer och får inte bestämma hur belysningen längs med de statliga vägarna ska utformas eller drift- och underhållas. Att uppfylla Trafikverkets nya krav skulle kosta runt 30 miljoner kronor.

Därför kommer Osby kommun att avveckla belysningen längs med statliga vägar och överlämna den till ansvarig väghållare från och med juni 2024. Även enskilda vägar som har sex ljuspunkter eller färre påverkas av beslutet där de enskilda väghållarna kommer erbjudas samma möjlighet att överta belysningen kostnadsfritt. Om väghållaren väljer att inte överta belysningen så släcks den ner under juni 2024.

Vilka vägar påverkas?

På de markerade kartorna ser du vilka vägar där belysningen kommer att avvecklas och överlämnas till respektive väghållare som Trafikverket, vägsamfälligheter eller berörda fastighetsägare. Mindre avvikelser kan förekomma på kartorna.

Rosa markering: avser statliga vägar där väghållare kommer erbjudas överta belysning från Osby kommun från juni 2024.

Grön markering: avser enskilda vägar. Här erbjuds väghållare att överta belysningen från juni 2024 om vägen har sex ljuspunkter eller färre längs med vägsträckan.

Röd markering: avser statliga vägar där Trafikverket idag har hand om belysningen och som inte påverkas av beslutet, bland annat i Lönsboda och delar av Killeberg.

Belysningskartor med markering Pdf, 6 MB.

Vad händer nu?

Beslutet innebär att belysningen på det statliga vägnätet kommer avvecklas och återlämnas till respektive ansvarig väghållare. Kommunen kommer ta kontakt med berörda väghållare och fastighetsägare och erbjuda dem att överta belysningen kostnadsfritt. Väghållarna har även möjlighet att sätta upp en egen belysning. Inledningsvis kommer kommunen låta stolparna stå kvar. Armaturerna är nyligen utbytta till led som har låg energiförbrukning. Denna investering har kommunen gjort på hela belysningsnätet. Om det inte finns något intresse att ta över belysningen så kommer den att släckas ner i juni 2024, för att sedan tas bort under 2025.

Frågor om belysning längs med statliga vägar?

Om du har frågor om belysningen längs med statliga vägar, vänliga kontakta Trafikverket.

Telefon: 0771-921 921
www.trafikverket.se