Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Arbetsmiljöarbetet prioriteras och blir bättre

Varje år mäter vi hur väl det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar i Osby kommun. Resultatet för 2022 visar att chefer och skyddsombud har rätt kunskaper och utbildning för att kunna arbeta för att förbättra arbetsmiljön i kommunen.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar bra i Osby kommun. Mätningen som vi gör varje år visar att en stor andel av våra chefer och skyddsombud har gått en arbetsmiljöutbildning och har rätt kunskaper för att kunna arbeta med att förbättra vår arbetsmiljö i verksamheterna.

Cheferna och skyddsombuden arbetar efter ett schema i ett årshjul som sträcker sig över hela året och som innehåller regelbundna aktiviteter för att förbättra arbetsmiljöarbetet såsom riskbedömningar och skyddsronder. Osby kommuns policys, riktlinjer och rutiner är också väl kända.

Rapporten visar att när vi har upptäckt risker i arbetsmiljön har vi tagit hand om och åtgärdat det på ett lämpligt sätt. Och mätningen visar också att vi följer upp åtgärderna regelbundet.

Det är ett glädjande resultat som redovisas i rapporten och det visar på att kommunen överlag har ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete, säger Anna Olsson som är HR-chef i Osby kommun.

Tillbud, arbetsskador och friskvård följs upp

Totalt har vi rapporterat in 202 händelser i kommunens informationssystem för arbetsmiljö, som vi också kallar KIA. De vanligaste olycksfallen beror på fall genom att till exempel snubbla eller halka, akut överansträngning på grund av att man dragit eller lyft och olycksfall i samband med hot och våld.

Under 2022 var det 56% som använde sitt friskvårdsbidrag. Det är en liten ökning från föregående år och det skickas automatiska påminnelser till medarbetare om att inte glömma bort att använda friskvårdsbidraget.

Det finns alltid förbättringsområden

Rapporten visar också att det finns områden där vi kan förbättra vårt systematiska arbetsmiljöarbete i kommunen. Vi kan fortsätta att utveckla arbetet genom att få till:

  • en ökad rapporteringskultur för olycksfall och tillbud
  • mer samverkan med skyddsombud för årlig uppföljning och handlingsplaner
  • en genomgång av befintliga rutiner för lyftteknik och hantering av hot och våld

Att öka rapporteringen av tillbud är en viktig del av det förebyggande arbetsmiljöarbetet för att förebygga olycksfall och ohälsa i arbetet, därför behöver vi som arbetsgivare arbeta för att fler medarbetare ska göra en anmälan, säger Anna Olsson.

Bild