Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Ansökan LSS

LSS trädde i kraft 940101. Lagen innehåller personligt anpassade insatser till människor med funktionsnedsättning. Syftet med LSS är att främja människors rätt till jämlikhet och delaktighet i samhällslivet.

Lagen gäller för:

 • Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd
 • Personer som har betydande och bestående begåvningsmässigt funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder, som orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom
 • Personer som till följd av andra stora och varaktiga funktionsnedsättningar (som uppenbart inte beror på normalt åldrande) har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och omfattande behov av stöd eller service.

Det finns tio insatser i LSS:

 • Rådgivning och annat personligt stöd (insatser enligt denna punkt handhas av region Skåne)
 • Personlig assistans
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson alternativt stödfamilj
 • Avlösarservice i hemmet
 • Korttidsvistelse utanför hemmet
 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 • Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar
 • Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
 • Daglig verksamhet