Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

God man och förvaltare

En vuxen person som har svårt att sköta sin ekonomi eller som behöver stöd i vardagen kan få hjälp av en god man eller förvaltare.

Om du har svårt att klara dig själv på grund av sjukdom, psykisk störning eller försvagat hälsotillstånd exempelvis personer med en funktionsnedsättning, äldre och sjuka, personer med demenssjukdom eller missbruk, kan du få hjälp och stöd av en god man eller förvaltare. En god man eller förvaltare hjälper dig att bevaka dina ekonomiska, rättsliga eller personliga intressen.

Uttryck och förklaringar

Huvudman - Den person som har en god man eller förvaltare

God man - Företräder en person som fortfarande har kvar sin rättshandlingsförmåga och måste rådfrågas

Förvaltare - Ett förordnande som ensam ger dig behörig att utföra rättshandlingar för huvudman utan att behöva rådfrågas, men ska så långt det är möjligt ta reda på vad huvudman vill. Förvaltaren bestämmer vad som är bäst att göra utifrån ditt behov.

Anmäl/ansök om behov av god man eller förvaltare

De som är behöriga att ansöka om god man eller förvaltare är huvudman själv, genom egenansökan Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.. Även nära anhöriga (föräldrar, syskon, barn och andra bröstarvingar) kan ansöka om god man eller förvaltare genom en anhörigansökan Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.. Dessa ansökningar skickar man direkt till tingsrätten.

Som myndighetsperson eller om man inte har behörighet att ansöka, kan man göra en anmälan Pdf, 2 MB. om man anser att någon behöver en god man till överförmyndaren. Det är tingsrätten som beslutar om vem som ska få god man eller förvaltare.

Blanketter hittar ni under länkar blanketter Öppnas i nytt fönster..

Under kommunens öppettider kan man lämna in handlingar till kontaktcenter på kommunhuset, Västra Storgatan 35, Osby eller i brevlådan utanför byggnaden.
Övrig tid når du överförmyndaren på ofm@osby.se

Vill du bli god man?

Överförmyndaren är alltid i behov av nya gode män som kan stötta de som på grund av ålder eller funktionsnedsättning behöver hjälp i ekonomiska och rättsliga situationer. Är du intresserad av att bli god man vill vi att du fyller i en Intresseanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.och skickar den till överförmyndaren.

Vad kan uppdraget som god man ge dig?

 • Möjlighet att göra en stor skillnad för den person du företräder
 • Ett ekonomiskt arvode som ersättning för ditt uppdrag
 • Utbildning och stöd genom överförmyndarverksamheten
 • Ett meningsfullt uppdrag där du hjälper en annan människa som behöver stöd

Huvudmannen kan vara en person med någon psykisk funktionsvaration eller diagnos som gör att personen behöver stöd. Oftast är det ekonomin som huvudmannen behöver hjälp med att hantera, men det kan också handla om ett behov av hjälp med myndighetskontakter, att söka pension, sjukersättning, en ny bostad och olika avtalsskrivningar.

Det finns också personer med sjukdomar som gör att den kognitiva förmågan inte fungerar, vilket betyder att man på grund av det inte längre kan fatta beslut. Det kan också handla om personer som är äldre som inte längre kan skriva eller prata och personer som har försvagat hälsotillstånd.

Vad ska en god man eller förvaltare inte ska göra?

Det är din uppgift att se till så att din huvudman får de förutsättningar de behöver, men du ska inte fysiskt göra sakerna åt din huvudman. Exempelvis är det inte din sak att hämta ut mediciner, städa, promenera, påminna om möten, motivera att söka jobb, följa med till läkare, handla eller sköta hygien. Detta ska god man eller förvaltare se till så att någon annan fysiskt gör. Det kan vara anhöriga, boende personal eller personlig assistent. Finns det ingen som kan följa med, då måste god man eller förvaltare ansöka om att denna insats ska finnas.

Är du i behov av en god man?

Ansökan

Du kan själv ansöka om god man genom att fylla i Egenansökan Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.. Den skickas tillsammans med ett personbevis (beställs på Skatteverket) och ett läkarintyg (kontakta läkare på din vårdcentral eller annan sjukvårdsinstans där du har kontakt med en läkare som känner väl till dig ) till tingsrätten i Hässleholm.

Om inte personen själv kan ansöka om god man så kan man som anhörig (föräldrar, syskon, barn och andra bröstarvingar) göra en Anhörigansökan Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.. Ansökan med personbevis och läkarintyg skickas till överförmyndaren i Osby.

Har du inte själv förmåga att anöka eller har några anhöriga så kan du vända dig till en utomstående eller din socialhandläggare. Då kan de göra en anmälan Pdf, 2 MB. till överförmyndaren.

Godmanskap

En god man har i uppdrag att ta tillvara på en persons juridiska och ekonomiska rättigheter. Det kan till exempel vara att betala räkningar, ansöka om bidrag eller se till att beviljade insatser fungerar. En person som har en god man kallas för huvudman. Ett godmanskap kan bestå av tre delar, men det är huvudman som avgör hur många delar den behöver hjälp med.

 • bevaka rätt
 • förvalta egendom
 • sörja för person

Att bevaka rätt innebär bland annat att ansöka om bidrag och insatser, överklaga beslut, teckna avtal eller företräda huvudman vid en bostadsförsäljning.

Att förvalta egendom innebär exempelvis att betala räkningar, göra en budget tillsammans med en god man och se till att kapital är placerat på ett tryggt sätt.

Med sörja för person menas att se till att huvudmannens intresse bevakas till exempel så att huvudmannen får den vård eller fritid som denne har rätt till.

Vad betyder det att ha en god man?

Det är en god mans uppgift att se till att saker blir utförda, inte att göra det själv. God man anlitar exempelvis hemtjänsten om det behöver städas i hemmet, få matleveranser hem, anlita färdtjänst eller sjukresor om man behöver resor till och från när man har varit och handlat eller besökt läkare.

Att ha en god man betyder inte att du förlorar din rättshandlingsförmåga, utan är mer en hjälp i det dagliga livet. Den gode mannen ger dig hjälp och stöd när det kommer till att ta beslut. God man behöver ha ditt samtycke innan han eller hon agerar i ditt ärende. En god man samarbetar med dig i frågor kring din ekonomi och ni skapar tillsammans förutsättningarna för att den ska kunna hjälpa till på bästa sätt.

Det är frivilligt att ha en god man. Man kan när som helst säga upp sitt godmanskap genom att vända sig till tingsrätten.

Vanliga frågor om godmanskap och förvaltare

Matchning av god man

När överförmyndaren får in en ansökan om behov av god man ska de matcha huvudmannen med en god man. Dessa får sedan träffas och skriva på blanketten för Åtagande samtycke Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.för att visa att huvudmannen samtycker till att personen blir god man. Den gode mannen skriver på för att åta sig uppdraget som god man. Ifylld blankett skickas till överförmyndaren.

Förslag på god man

När man ansöker om god man kan man alltid ge förslag på en god man. Överförmyndaren behöver då personuppgifer och kontatuppgifter till den föreslagna gode mannen så att överförmyndaren kan kontakta föreslagen god man samt kunna bedömma om personen är lämplig att bli god man. För att kunna göra en bedömning begär vi alltid ut kontroll från polisens belastningsregister, Kronofogdens register samt kontroll mot socialregistert.

Vad kostar det?

Det kostar inget att ansöka om god man eller förvaltare. Det är också kostnadsfritt att begära att godmanskapet ska upphöra, men får du en god man eller förvaltare har den rätt att begära ett skäligt arvode och ersättning för kostnader. Hur stort arvode blir bestäms av överförmyndaren. 12 kapitlet 16 § Föräldrabalken reglerar om det är du eller kommunen som ska betala arvodet.

Byte av god man

Om du som har god man eller närmast anhörig till en som har god man upplever att det inte fungerar skickar in en ansöka om byte av god man hos överförmyndaren. Överförmyndaren tar upp varje bytesfråga. Bedömning görs alltid efter vad som är bäst för huvudmannen. Därefter kontaktar överförmyndaren god man som måste ge den gode mannen tillfälle att yttra sig.
Om den god mannen inte skulle vilja bli uttbytt så kan bara överförmyndaren byta mot god mans vilja om den anses olämplig eller ha misskött sitt uppdrag

Om du inte längre vill ha god man

Om du inte längre är i behov av god man vänder du dig till tingsrätten med en begäran om att du vill att godmanskapet ska upphöra. Enklast skriver du ett brev där du uppger vem du är, ditt personnummer och dina kontaktuppgifter och varför du vill att godmanskapet ska upphöra samt underteckna.

Om du har förvaltare

Varje år ska överförmyndaren göra en prövning om förvaltarskapet kan upphöra eller om man kan omvandla det mot ett godmanskap, som är en mindre ingripande åtgärd. Om du har en förvaltare så mister du din rättshandlingsförmåga. Det är då förvaltare som ensam hanterar din ekonomi, men så långt det är möjligt så ska förvaltare ta reda på vad det är du vill, men tillslut så är det ändå förvaltaren som bestämmer.

Läs mer

Vad gör en god man och förvaltare?  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(material framtaget av Riskförbundet frivilliaga samhällsarbetare)

God man och förvaltare i relation med andra aktörer  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare)

Kontakt

 • Mats Ernstsson
  Överförmyndare
  0479-52 83 40
  0709-31 83 40
 • Lennart Hansson
  Överförmyndare, ersättare
  070-931 80 70
 • Rebecka Hansson
  Överförmyndarhandläggare, Ärenden avseende Östra Göinge kommun
  044-775 60 78
 • Iréne Fritzson
  Överförmyndarhandläggare, Ärenden avseende Osby kommun
  0479-52 83 55

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

God man annons