Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Förmyndare för barn

En förmyndare företräder ett barn fram till 18-årsdagen när det gäller dennes ekonomi. Normalt är det en eller båda föräldrarna som är förmyndare. Mister barnet en av sina föräldrar blir den kvarvarande ensam förmyndare. 

Särskild förodnad förmyndare

Som särskild förordnad förmyndare ansvarar man för barnets tillgångar och företräder barnet i ekonomiska frågor. När tingsrätten tar beslut om en särskild förordnad vårdnadshavare blir den personen automatiskt särskild förordnad förmyndare. Som särskild förordnad förmyndare är man redovisningsskyldig till överförmyndaren och ska lämna in med en årsräkning senast 1 mars varje år.

Medförmyndare

Om man som ensam förmyndare av ett barn inte ensam kan sköta förvaltningen av barnets tillgångar kan överförmyndaren ansöka om medförmyndare. Medförmyndaren hjälper då förmyndaren med att företräda barnet i frågor om barnets ekonomi.

God man i förmyndarensställe

När en förmyndare på grund av sjukdom eller av någon annan orsak inte kan utöva förmyndarskapet ska överförmyndaren förordna god man. Denna ska i förmyndarens ställe vårda den underåriges angelägenheter (enligt 11 kap 1 § föräldrabalken).

God man vid motstridiga intressen

Överförmyndaren ska förordna god man (enligt 11 kap. 2 § föräldrabalken) när:

  • en förmyndare eller förmyndarens make eller sambo och den underårige har del i ett oskiftat dödsbo.
  • den som har en förmyndare, god man eller förvaltare ska utföra en rättshandling eller vara part i en rättegång och inte kan företrädas av förmyndaren, den gode mannen eller förvaltaren. Om talan har väckts får rätten förordna god man.
  • den underårige och företrädaren eller dennes makes eller sambos intresse strider mot varandra.

Överförmyndarkontroll av förvaltning

Föräldrar har redovisningsskyldighet till överförmyndaren om en underårigt tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp (361 600 kronor, 2018).

Äger den underårige en fastighet är föräldrarna skyldiga att redovisa detta till överförmyndaren.

Det går att anordna särskild överförmyndarkontroll även om tillgångarna understiger åtta basbelopp. Det kan ske genom arv, testamente, gåva eller genom förmånstagarförordnande vid försäkring eller vid pensionssparande.

Spärrade medel

Om ett barn har fått en försäkringsutbetalning eller fått pengar från Brottsoffermyndigheten så sätts dessa automatiskt in på ett överförmyndarspärrat konto. Detta konto kan förmyndaren endast röra med överförmyndarens tillstånd. Skicka Begäran om uttagPDF till överförmyndaren för bedömning om ett uttagstillstånd ska skrivas.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Exempelbild