Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Förmyndare för barn

En förmyndare företräder ett barn fram till 18-årsdagen när det gäller dennes ekonomi. Normalt är det en eller båda föräldrarna som är förmyndare. Mister barnet en av sina föräldrar blir den kvarvarande ensam förmyndare. 

Särskild förodnad förmyndare

Som särskild förordnad förmyndare ansvarar man för barnets tillgångar och företräder barnet i ekonomiska frågor. När tingsrätten tar beslut om en särskild förordnad vårdnadshavare blir den personen automatiskt särskild förordnad förmyndare. Uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare består i två delar, dels vårdnadshavarskapet, dels förmynderskapet. Som särskild förordnad förmyndare är man redovisningsskyldig till överförmyndaren och ska lämna in med en årsräkning senast 1 mars varje år.

Överförmyndaren kan ansöka hos tingsrätten om särskild förordnad förmyndaren (enligt 10 kap. 5 § föräldrabalken)

Det kan bli aktuellt med särskild förordnad förmyndare exempelvis då vårdnadhavaren är minderårig eller när en ensam vårdnadshavare får förvaltare och då inte längre kan utöva förmynderskapet.

Medförmyndare

En medförmyndares uppdrag är begränsat till att företräda den omyndige i frågor som rör den omyndiges ekonomi.

Om man som ensam förmyndare av ett barn inte ensam kan sköta förvaltningen av barnets tillgångar kan överförmyndaren ansöka om medförmyndare (enligt 10 kap. 8  § föräldrabalen).

Medförmyndaren har samma rättigheter som en särskilt förordnad förmyndaren.

God man i förmyndarensställe

När en förmyndare på grund av sjukdom eller av någon annan orsak inte kan utöva förmyndarskapet ska överförmyndaren förordna god man. Denna ska i förmyndarens ställe vårda den underåriges angelägenheter (enligt 11 kap 1 § föräldrabalken).

God man vid motstridiga intressen

Överförmyndaren ska förordna god man (enligt 11 kap. 2 § föräldrabalken) när:

  • en förmyndare eller förmyndarens make eller sambo och den underårige har del i ett oskiftat dödsbo.
  • den som har en förmyndare, god man eller förvaltare ska utföra en rättshandling eller vara part i en rättegång och inte kan företrädas av förmyndaren, den gode mannen eller förvaltaren. Om talan har väckts får rätten förordna god man.
  • den underårige och företrädaren eller dennes makes eller sambos intresse strider mot varandra.

Överförmyndarkontroll av förvaltning

Föräldrar har redovisningsskyldighet till överförmyndaren om en underårigt tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp (378 400kronor, 2020), genom arv, gåva eller värdestegring.

Barnbidrag och studiebidrag räknas inte till barns pengar, men däremot barnpension Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och efterlevnadstöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. gör det.

Vissa rättshandlingar kräver alltid överförmyndarens samtycke

  • om barnet skall köpa eller sälja fastihet, tomträtt eller bostadsrätt
  • om barnet skall ta emot en gåva som rör fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt
  • om barnet skall låna eller låna ut pengar
  • om barnet skall bedriva rörelse

Det går att anordna särskild överförmyndarkontroll även om tillgångarna understiger åtta basbelopp. Det kan ske genom arv, testamente, gåva eller genom förmånstagarförordnande vid försäkring eller vid pensionssparande.

Spärrade medel

Om ett barn har fått en försäkringsutbetalning eller fått pengar från Brottsoffermyndigheten så sätts dessa automatiskt in på ett överförmyndarspärrat konto. Detta konto kan förmyndaren endast röra med överförmyndarens tillstånd. Skicka Begäran om uttag Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. till överförmyndaren för bedömning om ett uttagstillstånd ska skrivas. Om barnet är över 16 år ska även han/hon också skriva under begäran 


Läs mer:

Barns tillgångar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (ett material framtaget av Svenska Bankföreningen)

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Exempelbild