Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kvalité och utveckling

All hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.

För att systematiskt och fortlöpande kunna utveckla och säkra verksamheternas kvalitet ska ett ledningssystem inrättas. Med stöd av ledningssystemet ska den som driver verksamheten kunna planera, leda och kontrollera verksamheten. Den ska också kunna följa upp, utvärdera och förbättra den.

Ledningssystemet ska möjliggöra att saker i verksamheten görs på rätt sätt vid rätt tillfälle. Det ska även förebygga att det inträffar missförhållanden eller avvikelser från de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter.