Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Krishantering (POSOM)

POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer. Om en större olycka eller katastrof skulle inträffa i kommunen eller om kommuninvånare finns med i olyckor utanför kommunen finns ett nätverk av personer (POSOM-gruppen) som kan träda in och stötta de drabbade och deras anhöriga.

POSOM består av en ledningsgrupp och ett antal stödpersoner som är anställda av Osby kommun samt frivilliga organisationer i kommunen. Gruppen är ett komplement till samhällets ordinarie resurser vid katastrofer och större olyckor. Det primära uppdraget är att erbjuda bemötande i det akuta skedet vid kris- och katastrofsituationer.

Ledningsgruppen för POSOM i Osby kommun består av följande ledamöter:

Andriette Näslund, Hälsa- och omsorgsförvaltningen
Kim Olsen, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kerstin Mauritzson, Vårdcentralen Osby
Madeleine Karlsson, Kommunstyrelseförvalningen
Annika Gustavsson,  Barn- och utbildningsförvaltningen
Carina Alpar, Arbete- och välfärdsförvaltningen
Siv Larsson, Svenska kyrkan
Jens Blomstrand, adjungerad, Kommunstyrelseförvaltningen
Johan Wendt, adjungerad Kommunstyrelseförvaltningen

Ledningsgruppens ansvar

Den centrala ledningsgruppen för POSOM i kommunen har till uppgift dels att ha beredskap för egna insatser vid större olyckor, dels att hjälpa till med utbildnings-
och inspirationsdagar för lokala krisgrupper.

Vid akuta insatser ska ledningsgruppen:

  • alltid inkallas av kommunens krisledningsgrupp
  • träda i funktion vid större olyckor och katastrofer som sker i kommunen eller där många kommuninvånare är inblandade
  • vid sådana tillfällen enligt krisledningens beslut bistå med att organisera och genomföra insatser
  • ordna samlingsplatser, mat, transporter m.m. för drabbade och anhöriga
    hjälpa till med information till anhöriga
  • vara behjälplig i kontakter med massmedia
  • vid behov inkalla ytterligare resurser från respektive organisationer
  • iaktta tystnadsplikt i vad som framkommer vid insatserna