Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Krishantering (POSOM)

POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer. Om en större olycka eller katastrof skulle inträffa i kommunen eller om kommuninvånare finns med i olyckor utanför kommunen finns ett nätverk av personer (POSOM-gruppen) som kan träda in och stötta de drabbade och deras anhöriga.

POSOM består av en ledningsgrupp och ett antal stödpersoner som är anställda av Osby kommun. Gruppen är ett komplement till samhällets ordinarie resurser vid katastrofer och större olyckor. Det primära uppdraget är att erbjuda bemötande i det akuta skedet vid kris- och katastrofsituationer.

Ledningsgruppen för POSOM i Osby kommun består av följande ledamöter:

Andriette Näslund, Hälsa- och omsorgsförvaltningen
Kim Olsen, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kerstin Mauritzson, Vårdcentralen Osby
Madeleine Karlsson, Kommunstyrelseförvalningen
Annika Gustavsson,  Barn- och utbildningsförvaltningen
Carina Alpar, Arbete- och välfärdsförvaltningen
Siv Larsson, Svenska kyrkan
Jens Blomstrand, adjungerad, Kommunstyrelseförvaltningen

Ledningsgruppens ansvar

Den centrala ledningsgruppen för POSOM i kommunen har till uppgift dels att ha beredskap för egna insatser vid större olyckor, dels att hjälpa till med utbildnings- och inspirationsdagar för lokala krisgrupper.

Vid akuta insatser ska ledningsgruppen:

  • alltid inkallas av kommunens räddningsledare
  • träda i funktion vid större olyckor och katastrofer som sker i kommunen eller där många kommuninvändare är inblandade
  • vid sådana tillfällen enligt räddningsledarens beslut bistå med att organisera och genomföra insatser
  • ordna samlingsplatser, mat, transporter m.m. för drabbade och anhöriga
    hjälpa till med information till anhöriga
  • vara behjälplig i kontakter med massmedia
  • vid behov inkalla ytterligare resurser från respektive organisationer
  • iaktta tystnadsplikt i vad som framkommer vid insatserna