Vad ingår i försörjningsstöd

Försörjningsstödet regleras i socialtjänstlagens 4:1 §. I socialtjänstlagen 4:3 § preciseras innehållet i försörjningsstödet samt livsföring i övrigt (riksnorm).

Försörjningsstödet kan gå till

 • Livsmedel
 • kläder och skor
 • lek och fritid
 • förbrukningsvaror
 • hälsa och hygien
 • dagstidning, telefon och TV-avgift
 • Boende
 • hushållsel
 • arbetsresor
 • hemförsäkring
 • medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa

Andra utgifter för kostnader som uppkommer mer sällan omnäms "livsföring i övrigt" och regleras enligt socialtjänstlagen 4:1 §. Här kan bland annat nämnas kostander för tandvård, läkarvård, glasögon och behandlingskostander.

Egna inkomster

Från bidragsbeloppet ska i stort sett alla nettoinkomster räknas bort.

Det ställs krav på dig

Du måste aktivt göra vad du kan för att bli självförsörjande. Söka de arbeten som du kan klara av, vara sjukskriven vid sjukdom och söka andra bidrag i första hand, tex bostadsbidrag underhållsstöd med mera. Du måste också göra vad du kan för att minska dina kostnader. Makar/sammanboende har skyldighet att försörja varandra.

Delegation

När du besöker oss och ansöker om försöjningsstöd träffar du en socialsekretare som gör en bedömning av din rätt till bistånd. Socialsekreteraren har av Kommunstyrelsen fått rätt att ta beslut. Vissa beslut, av grundläggande art, fattas av Kommunstyrelsens utskott för utbildning och arbete.

Anteckningar

När du får försörjningsstöd förs anteckningar i en personakt och i dataregister. Dessa har du rätt att läsa.

Tystnadsplikt

All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig eller din familj till obehöriga. Som obehöriga räknas även släktingar och föräldrar till vuxna barn. Kommunen är dock skyldig att lämna ut vissa uppgifter till till exempel Försäkringskassan och Skattemyndigheten.