Överklagande

Hur överklagar jag?

Om du inte är nöjd med det beslut som du har fått av kommunen har du möjlighet att överklaga. I det beslut du får från kommunen finns också information om hur du kan överklaga det beslut du fått.

För att överklaga lämnar du in en skrivelse till kommunen. I skrivelsen uppges vilket beslut du vill överklaga, varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha. Till skrivelsen kan du bifoga handlingar som du anser stöder din uppfattning. Glöm inte att uppge namn, adress, telefonnummer och personnummer.

Ett överklagande ska vara inlämnat till kommunen senast tre veckor efter det att du har tagit del av det skriftliga beslutet. När överklagandet har kommit in till kommunen kontrolleras att överklagandet har kommit in i rätt tid.

Om kommunen anser att beslutet är felaktigt kan beslutet ändras. I annat fall skickas ärendet vidare till Förvaltningsrätten.

Handläggaren är skyldig att vid behov hjälpa dig med överklagandet.

Du sänder ditt överklagande till följande adress:

Osby kommun
283 80 Osby