Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Kulturmiljö

Av kommunens alla värdefulla kulturmiljöer har Länsstyrelsen lyft 27 miljöer som särskilt värdefulla kulturmiljöer.

Särskilt värdefulla kulturmiljöer i Osby kommun

med länkar till länsstyrelsens hemsida:

 • Angshult-Gussa Svenstorplänk till annan webbplats - Området visar ett småbrutet odlingslandskap där betesdriften och skogen varit av stor betydelse.
 • Bodarp-Gräsljunga-Hanavrålänk till annan webbplats - Landskapet och vägnätet tillsammans med viktiga inslag som stenmurar och betesmarker längs Helge å utgör ett sammanhängande parti av stort kulturhistoriskt intresse.
 • Gylsbodalänk till annan webbplats - Området utgör en genuin stenindustrimiljö med såväl brytningsplats som järnväg med station och bostadsbebyggelse.
 • Holmalänk till annan webbplats - Holma är ett tydligt exempel på en oskiftad by med bibehållen äldre karaktär. Den samlade bystrukturen tillsammans med det ålderdomliga odlingslandskapet bildar en helhet och är en viktig kunskapskälla som minner om tiden före skiftesepoken.
 • Hägghultlänk till annan webbplats - Hägghult utgör ett välbevarat industriområde och har ett högt kulturhistoriskt värde. Byggnaderna har både samhälls- och socialhistoriskt värde då de visar stenindustriarbetarnas arbetsmiljö.
 • Immelnlänk till annan webbplats - Inom området ryms flera kulturhistoriskt intressanta miljöer som speglar utvecklingen från bondby, till industri- och stationssamhälle och till dagens fritidsområde.
 • Kalhult-Kulhultlänk till annan webbplats - Området visar välbevarade byggnader och odlingslandskap med lång kontinuitet. Flera inslag som hävdade betesmarker och stenmurar förstärker det ålderdomliga intrycket.
 • Kälsvedlänk till annan webbplats - Området utgör ett välbevarat småskaligt och ålderdomligt odlingslandskap med äldre skogsområden, betesmarker, stenmurar och hamlade träd.
 • Kärsebrännalänk till annan webbplats - Backstugan har högt kulturhistoriskt värde och är unik i sitt slag då denna byggnadsform blir alltmer ovanlig.
 • Lönsbodalänk till annan webbplats - Lönsboda är ett tydligt exempel på hur etableringen av järnvägs- och stationssamhällen i början av 1900-talet hade stor betydelse för nykolonisationen av samhällen i skogsbygden och för den fortsatta bebyggelse- och serviceutvecklingen i området. Samhället är välbevarat och har tydliga kopplingar till industrihistoria och folkrörelser.
 • Malshultlänk till annan webbplats - Det kulturhistoriska värdet i Malshult utgörs till stor del av ett välbevarat kulturlandskap med unika och välbevarade slåttermader. Bebyggelsen är en god representant för bymiljö i skogsbygd.
 • Nedraryd-Applehultlänk till annan webbplats - Området visar ett odlingslandskap med lång betes- och slåtterkontinuitet med stora områden betespräglad skog. Det odlingshistoriska värdet är högt.
 • Sibbarps skans och hembygdsgårdlänk till annan webbplats - Sibbarps skans är välbevarad skansanläggning och ett viktigt dokument över Skåne som gränsprovins.
 • Skeingeborg-Brunkelstorplänk till annan webbplats - Området utgör ett omväxlande skogs- och odlingslandskap med höga biologiska och kulturhistoriska värden. Kring byarna finns ett variationsrikt landskap med flera stengärdsgårdar, betesmarker och betespräglad skog.
 • Stavshultlänk till annan webbplats - Stavshult är en välbevarad äldre bymiljö i småskaligt odlingslandskap med viktiga inslag som betesmarker och stengärdsgårdar.
 • Strömsborg-Genastorp-Hönjarumlänk till annan webbplats - De industriella anläggningarna liksom rester av dammar och kanaler minner om en gången industriepok där vattenkraften var den avgörande faktorn för lokaliseringen. Industribyggnader och intilliggande bebyggelse har högt kulturhistoriskt värde.
 • Tommabodalänk till annan webbplats - Tommabodas välbevarade bebyggelse tillsammans medomgivande landskap bildar en helhet. Den äldre odlingsstrukturen och betesmarkerna har ett odlingshistoriskt värde.
 • Tostaboda-Ubbabodalänk till annan webbplats - Både Tostaboda och Ubbaboda har en välbevarad bebyggelse som är karaktäristisk för 1800-talets senare del.
 • Torup-Kylen-Mjöbygget-Drakebergalänk till annan webbplats - Området är en representativ miljö för mindre byar och ensamgårdar i skogsbygd där betesdjur och skogsbruk varit av stor betydelse. I landskapet finns flera viktiga inslag som betesmarker, hamlade träd, stengärdsgårdar, odlingsrösen och äldre odlingsstruktur.
 • Tranebodalänk till annan webbplats - Traneboda är ett tydligt exempel på mindre by med traditionell bebyggelse i skogsbygd. Bebyggelsen tillsammans med det omgivande småskaliga och väl hävdade landskapet utgör en helhet.
 • Trulsatorplänk till annan webbplats - Det kulturhistoriska värdet i Trulsatorp utgörs till stor del av helhetsbilden där spåren efter tidigare verksamhet på utmarker och ängar finns kvar med koppling till bebyggelsen är tydlig.
 • Visseltoftalänk till annan webbplats - Fornlämningarna visar områdets betydelse sedan förhistorisk tid. Visseltofta är ett tydligt exempel på mindre centralort i skogsbygd och har ett högt kulturhistoriskt värde i bebyggelsestruktur, byggnadsbestånd, vägsträckningar och broar.
 • Åbrolla-Hamsarp-Toalycke-Lindhult-Östanbökelänk till annan webbplats - Området visar ett ålderdomligt kulturlandskap med välbevarad äldre bebyggelse, naturbetesmark, hamlade träd, slingrande byväg samt sten- och trägärdsgårdar. Det odlings- och byggnadshistoriska värdet är högt.
 • Strönhult-Kruseboda-Björkhult-Grimsboda-Örnanäslänk till annan webbplats - Området utgör ett välbevarat kulturlandskap där skogen varit av stor betydelse för försörjningen. Odlingslandskapet visar en ålderdomlig och småskalig struktur.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Exempelbild