Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Kulturmiljö

Av kommunens alla värdefulla kulturmiljöer har Länsstyrelsen lyft 27 miljöer som särskilt värdefulla kulturmiljöer.

Särskilt värdefulla kulturmiljöer i Osby kommun

med länkar till länsstyrelsens hemsida:

 • Angshult-Gussa Svenstorplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Området visar ett småbrutet odlingslandskap där betesdriften och skogen varit av stor betydelse.
 • Bodarp-Gräsljunga-Hanavrålänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Landskapet och vägnätet tillsammans med viktiga inslag som stenmurar och betesmarker längs Helge å utgör ett sammanhängande parti av stort kulturhistoriskt intresse.
 • Gylsbodalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Området utgör en genuin stenindustrimiljö med såväl brytningsplats som järnväg med station och bostadsbebyggelse.
 • Holmalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Holma är ett tydligt exempel på en oskiftad by med bibehållen äldre karaktär. Den samlade bystrukturen tillsammans med det ålderdomliga odlingslandskapet bildar en helhet och är en viktig kunskapskälla som minner om tiden före skiftesepoken.
 • Hägghultlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Hägghult utgör ett välbevarat industriområde och har ett högt kulturhistoriskt värde. Byggnaderna har både samhälls- och socialhistoriskt värde då de visar stenindustriarbetarnas arbetsmiljö.
 • Immelnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Inom området ryms flera kulturhistoriskt intressanta miljöer som speglar utvecklingen från bondby, till industri- och stationssamhälle och till dagens fritidsområde.
 • Kalhult-Kulhultlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Området visar välbevarade byggnader och odlingslandskap med lång historik. Flera inslag som hävdade betesmarker och stenmurar förstärker det ålderdomliga intrycket.
 • Kälsvedlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Området utgör ett välbevarat småskaligt och ålderdomligt odlingslandskap med äldre skogsområden, betesmarker, stenmurar och träd.
 • Kärsebrännalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Backstugan har högt kulturhistoriskt värde och är unik i sitt slag då denna byggnadsform blir alltmer ovanlig.
 • Lönsbodalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Lönsboda är ett tydligt exempel på hur etableringen av järnvägs- och stationssamhällen i början av 1900-talet hade stor betydelse för nykolonisationen av samhällen i skogsbygden och för den fortsatta bebyggelse- och serviceutvecklingen i området. Samhället är välbevarat och har tydliga kopplingar till industrihistoria och folkrörelser.
 • Malshultlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Det kulturhistoriska värdet i Malshult utgörs till stor del av ett välbevarat kulturlandskap med unika och välbevarade slåttermader. Bebyggelsen är en god representant för bymiljö i skogsbygd.
 • Nedraryd-Applehultlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Området visar ett odlingslandskap med lång betes- och slåtterkontinuitet med stora områden betespräglad skog. Det odlingshistoriska värdet är högt.
 • Osby skansar - Sibbarps skans och hembygdsgårdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Sibbarps skans är välbevarad skansanläggning och ett viktigt dokument över Skåne som gränsprovins.
 • Skeingeborg-Brunkelstorplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Området utgör ett omväxlande skogs- och odlingslandskap med höga biologiska och kulturhistoriska värden. Kring byarna finns ett variationsrikt landskap med flera stengärdsgårdar, betesmarker och betespräglad skog.
 • Ullspinneriet i Strömsborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - De industriella anläggningarna liksom rester av dammar och kanaler minner om en gången industriepok där vattenkraften var den avgörande faktorn för lokaliseringen. Industribyggnader och intilliggande bebyggelse har högt kulturhistoriskt värde.
 • Tranebodalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Traneboda är ett tydligt exempel på mindre by med traditionell bebyggelse i skogsbygd. Bebyggelsen tillsammans med det omgivande småskaliga och väl hävdade landskapet utgör en helhet.
 • Trulsatorplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Det kulturhistoriska värdet i Trulsatorp utgörs till stor del av helhetsbilden där spåren efter tidigare verksamhet på utmarker och ängar finns kvar med koppling till bebyggelsen är tydlig.
 • Visseltoftalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Fornlämningarna visar områdets betydelse sedan förhistorisk tid. Visseltofta är ett tydligt exempel på mindre centralort i skogsbygd och har ett högt kulturhistoriskt värde i bebyggelsestruktur, byggnadsbestånd, vägsträckningar och broar.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Exempelbild