Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Den politiska viljan ska få mer genomslag i kommunens verksamheter

På måndagens kommunfullmäktige beslutades om en ny styrmodell och budgetprocess som ska bidra till att den politiska viljan ska få ökat genomslag i kommunens verksamheter.

Styrmodellen har tagits fram efter resultaten från utvecklingsdagarna som Kommunstyrelsen och nämndernas presidier genomförde under våren 2022. Förslaget till styrmodell låg även till grund för budgetprocessen och tidplan för arbete med budget för 2024 och flerårsplan 2025-2026.

Styrmodellen ska skapa ökade förutsättningar för den politiska viljan att få genomslag i kommunens verksamheter och skapa skillnad för kommunens invånare, företag och besökare. Styrmodellen ska samtidigt stödja och skapa förutsättningar för en styrning och ledning baserad på tillit.

Den nya styrmodellen

Den nya styrmodellen bygger på ett förtroendefullt samspel mellan politiker och tjänstepersoner, mellan chef och medarbetare och mellan kommunen och dess invånare, företag och besökare. Styrmodellen ska bidra till struktur och med verktyg för att skapa ett tillitsfullt samarbete mellan tjänstepersoner och förtroendevalda.

I en politiskt styrd organisation som Osby kommun är det de förtroendevalda som beslutar vad som ska uppnås i verksamheten. Tjänstepersonerna inom förvaltningen beslutar sedan hur arbetet ska gå till och genomför uppdragen. I de fall där VAD och HUR är otydliga ska vi tillsammans skapa tydlighet genom dialog.

Den nya budgetprocessen

Eftersom styrmodellen ändras togs även beslut om en ny budgetprocess som utgår från den nya styrmodellen. Enligt den nya budgetprocessen ska kommunledningsgruppen ta fram ett gemensamt och samlat budgetunderlag på våren som sedan överlämnas till den politiska budgetberedningen.

Budgetunderlaget ska innehålla bland annat förslag till driftbudgetramar och investeringsramar utifrån strategiska inriktningar, fullmäktigemål och finansiella mål som arbetats fram av den politiska ledningen i januari och februari. Utifrån Kommunfullmäktiges beslut arbetar nämnderna sedan fram och beslutar om internbudget inklusive nämndsmål.

Bild

Vad betyder presidie?

Presidiet är de funktioner som leder ett sammanträde. Varje nämnd har sitt presidium som kan bestå av ordförande och vice ordförande. I kommunfullmäktiges fall är det ordföranden, förste vice ordförande och andre vice ordförande som ingår i presidiet.