Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kommunens utmaningar i fokus på årets omvärldsdag

Onsdagen den 24 mars var det dags för den årliga omvärldsdagen, där politiker och tjänstepersoner i Osby kommun möts för en gemensam omvärldsanalys. I år kretsade dagen kring utmaningar – inom allt från föreningsliv till psykisk hälsa och kompetensförsörjning.

För första gången någonsin genomfördes dagen digitalt, något som gick över förväntan med 35 engagerade deltagare.

Syftet med omvärldsdagen är att enas om en gemensam bild av nuläget och vart kommunen är på väg. Det görs genom att skapa en helhetsbild kring kommunens ekonomi, befolkningsutveckling och omvärld.

I år var Christine Feuk från SKR (Sveriges kommuner och regioner) inbjuden för att presentera en omvärldsspaning och leda en diskussion om kommunens utmaningar. Förvaltningarna hade på förhand identifierat fem utmaningsområden att fokusera på:

  • Trygga boendemiljöer
  • Ensamhet, psykisk ohälsa, drogförebyggande arbete
  • Attraktiva förskolor och grundskolor
  • Rikt utbud inom kultur, fritid och föreningsliv
  • Kompetensförsörjning

Politiken representerades av kommunstyrelsens ledamöter och nämndernas presidier (ordförande och vice ordförande). Från tjänstesidan deltog bland annat kommunens ledningsgrupp. De kommunägda bolagen representerades av VD:ar och presidier.

- Det blev många bra och viktiga diskussioner mellan politiker, tjänstepersoner och bolag. För att vi ska kunna ta oss an framtidens utmaningar och satsningar är det viktigt att vi har en gemensam nulägesbild, säger Niklas Larsson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Nästa steg är att politikerna under våren arbetar fram en budget och flerårsplan för år 2022-2024.

Bild