Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Så var året 2020 för Osby kommun

Hur mycket kostade kommunens verksamheter år 2020? Har Osby kommun en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Svaren på dessa frågor och fler hittar du i årsredovisningen för 2020.

Positivt resultat

Osby kommun redovisar för år 2020 ett resultat på 26 miljoner kronor. Det positiva resultatet beror till stor del på att pandemistöd från staten har överstigit kostnaderna. Eftersom kommunen inte har några negativa resultat att täcka sedan tidigare år kan överskottet användas till kommande investeringar.

Ett händelserikt år

Året 2020 präglades av pandemi, digitalisering och investeringar. Trots att många timmar har ägnats åt krishantering och nya rutiner har en hel del framåtblickande verksamhet hunnits med.

Kommunens investeringar år 2020 uppgick till totalt 162 miljoner kronor. Det är bara år 2019 som har toppat den siffran.

- Investeringsmässigt var 2020 nästintill ett rekordår. Det är många viktiga satsningar som har gjorts, så som nya förskolor och LSS-boenden, och ännu fler är på gång, säger Niklas Larsson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Ett axplock av årets viktiga händelser:

  • De nya förskolorna Skogsgården och Rönnegården och det nya LSS-boendet färdigställdes. De blev årets största investeringar.
  • Pandemin påskyndande en mycket välkommen digitaliseringsprocess som numera är självklar inom många verksamheter. Effektiva, digitala möten har blivit en del av vardagen.
  • En ordentlig satsning inleddes för att få fler människor att gå från försörjningsstöd till egen försörjning. En ny strategi för integration, arbetsmarknad och kompetensförsörjning mynnade ut i att arbetsmarknadscentrumet Osby kommun Kompetensa öppnade upp i september. Kort därefter stod det klart att kommunen ska starta upp en ny förvaltning för arbete och välfärd i april 2021.
  • Kommunens hemtjänst fick strålande betyg i den årliga brukarundersökningen. Vi klättrade också mest av alla skånska kommuner i den årliga näringslivsrankingen.

- 2020 var ett tufft år på många sätt, så det är med glädje vi konstaterar att vi har färdigställt viktiga investeringar, satt nya i rullning och fortsätter på den inslagna vägen som vi påbörjade redan under föregående mandatperiod, säger Daniel Landin (S), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Hundralappen - så fördelades pengarna

Vad går skattepengarna till i kommunen?

Under år 2020 användes hundra kronor i skatt såhär:


  • Störst andel pengar fick vård och omsorg med nästan 28 av 100 kr.
  • En stor andel gick också till barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter.
  • Lägst andel användes till övergripande administration och kategorin övrigt på 0,14 kr var.

Uppfylldes målen?

Pandemin har påverkat måluppfyllelsen inom alla nämnder. Framför allt Barn och utbildning och Miljö och bygg, där flera av målen var kopplade till fysiska besök.

Trots det kan vi konstatera att flera av kommunens mål för 2020 är uppfyllda eller delvis uppfyllda, bland annat inom målområdet Utveckling och tillväxt. Att förbättra information, förutsättningar och service för invånare och företagare har arbetats med intensivt och kommer fortsatt att ha hög prioritet.

Den sammanfattande bedömningen, med tanke på årets särskilda omständigheter, är att kommunen har haft en god ekonomisk hushållning.

- Det känns bra att vi har lyckats väl med måluppfyllelsen trots årets utmaningar. Nu fortsätter vi att arbeta mot våra övergripande målområden: Attraktiv och hållbar boendekommun, Utveckling och tillväxt samt Trygghet hela livet, säger Petra Gummesson, kommundirektör.

Läs hela årsredovisningen om du vill veta mer om kommunens ekonomi, måluppfyllelse och viktiga händelser år 2020.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Bild