Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Osby kommun tar krafttag inom miljö och bygg

Hur kan Osby kommun bli ännu bättre på att hantera miljö- och byggärenden? Det har kommunen undersökt under hösten och vintern. Nu inleds ett intensivt förbättringsarbete med invånaren i fokus.

Med hjälp av konsultbolaget Startpoint har kommunen gjort en utredning av miljö- och byggorganisationen, som består av en enhet och dess nämnd. Bakgrunden är att kommunen har sett ett behov av att förbättra servicen till invånarna inom miljö-, bygg- och hälsoskyddsfrågor.

Resultatet av utredningen visar att ett intensivt utvecklingsarbete väntar inom både enhet och nämnd. Nu ska kommunen ta fram en handlingsplan med konkreta åtgärder för att bland annat minska handläggningstider och utveckla informationen till invånarna.

Utredningen fokuserade på fyra områden:

  • Resurser
  • Styrning
  • Handläggningsrutiner, processer och beslutsunderlag
  • Samverkan och arbete

Inom varje fokusområde presenterades rekommendationer som nu kommer att utgöra grunden i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Inom Styrning belyste utredningen behovet av ett ännu mer utvecklingsorienterat och proaktivt ledarskap inom enheten. Inom det sistnämnda fokusområdet lyftes samarbetet mellan tjänstepersoner och politiker som något som behöver förbättras.

Nu ska berörda chefer arbeta vidare med utveckling inom enheten, samtidigt som ledande politiker kommer att ta ett krafttag inom nämndens förbättringsområden. Att utveckla samspelet mellan nämnd och enhet är ett gemensamt mål som hela miljö- och byggorganisationen kommer att arbeta med gemensamt.

- Det här är ett mycket bra underlag för att fortsätta utvecklas och förbättras. Utgångspunkten i förbättringsarbetet är att invånarna ska vara i fokus, säger Petra Gummesson, kommundirektör.

En utvecklingsresa har redan inletts inom miljö- och byggorganisationen, men nu växlas arbetet upp. Sedan några år tillbaka pågår en digitaliseringsprocess vad gäller bygglovsärenden. När digitaliseringen är i hamn väntas ärendehanteringen bli betydligt mer effektiv för såväl invånare som handläggare.

- Det ska vara lätt för invånarna att göra rätt när de ska söka bygglov till exempel. Tack vare utredningen vet vi vad vi behöver förbättra för att uppnå det, säger Niklas Larsson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Snickare bygger golv