Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Budget 2021 och flerårsplan 2022-2023 klubbade

Under måndagskvällen den 21 september klubbade kommunfullmäktige igenom budget för 2021, flerårsplan för 2022-2023 och de finansiella målen för de kommande tre åren i Osby kommun. Det var Alliansens förslag som till slut röstades igenom.

Ja till Alliansens budget

Budgetförslagen som kommunfullmäktige i Osby skulle ta ställning till under måndagens sammanträde var överlag likartade. Kommunstyrelsen, tillika Alliansen, presenterade ett förslag och Socialdemokraterna lade fram ett motförslag. Av de 25 ledamöter som deltog röstade 16 på Alliansens budget som därmed klubbades igenom.

Blocken var överens om investeringsbudgeten, som landade på cirka 360 miljoner, men förslagen gällande driftbudgeten skiljde sig på 8 miljoner kronor. Den stora skillnaden var att Socialdemokraterna ville dela ut 5 miljoner mer till äldreomsorgen. Socialdemokraternas förslag hade inneburit ett större uttag av medel ur resultatutjämningsreserven (RUR).

Satsningar på skolor, ishall och blåljushus

Många stora investeringar är på gång i kommunen. Satsningar på bland annat nybyggd förskola och skola i Killeberg, nybyggd F-9-skola i Lönsboda samt lokaler till räddningstjänst och ny ishall i Osby väntar de kommande åren.

Budget 2021 är baserad på befolkningsprognosen med fortsatt ökat antal kommuninvånare från år 2022, samt en oförändrad kommunalskatt på 22,26 kronor per hundralapp. Det innebär att kommunen kommer ha totalt cirka 840 miljoner kronor – från skatteintäkter, generella bidrag och utjämning – att bedriva kommunal verksamhet för år 2021. Av dessa tilldelas Barn- och utbildningsnämnden 358 miljoner kronor, Hälsa- och välfärdsnämnden 255 miljoner, Kommunstyrelsen 69 miljoner och Samhällsbyggnadsnämnden 52 miljoner.

Resultatet för 2021 är budgeterat till -8,8 miljoner kronor. Det negativa resultatet ska täckas av uttag ur RUR.

Samförstånd gällande investeringar

Kommunstyrelsens ordförande Niklas Larsson (C) säger så här om budgeten som kommunfullmäktige nu beslutat:

- Från Alliansens sida hade vi hoppats på att lägga en gemensam budget, men vi är nöjda med att vi är överens om 99 % av driftbudgeten och att vi tycker helt lika gällande investeringsbudgeten. Vi ger 20 miljoner extra till nämnderna nästa år, där Hälsa- och välfärdsnämnden får den största ökningen med 13,5 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens vice ordförande Daniel Landin (S) säger:

- Det är positivt att det kommer ramutökningar till flera av verksamheterna, framför allt Hälsa-och välfärdsnämnden, men vi hade önskat oss mer. Nödvändiga satsningar som behöver göras kommer inte kunna göras med Alliansens budget. Däremot är det glädjande att vi är överens om de stora investeringarna vi har framför oss, det har krävt mycket arbete för att landa i det här beslutet.

Vad är RUR?

Enligt kommunallagen finns möjlighet att reservera delar av ett års överskott till en resultatutjämningsreserv (RUR). Medel från denna reserv kan sedan användas ett annat år när det är lågkonjunktur och lägre skatteintäkter.

Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer över hur kommunen ska få tillämpa reglerna om RUR och när uttag får ske.Osby kommun har tidigare år reserverat ekonomiska överskott till RUR. Enligt reglerna är det möjligt att göra uttag från RUR under 2021.

Bild