Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Undersökning av föroreningar i Sibbarp fortsätter

Under 2018 inledde Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, utredningar för att förbereda åtgärder i sediment, jord och berg vid den tidigare kemtvätten i Sibbarp. Arbetet fortsätter under året och kommer att avslutas före årsskiftet.

Målet med projektet är att ta fram ett förslag på metod för att kunna sanera samt ansöka om statliga medel hos Naturvårdsverket för att i nästa steg kunna genomföra saneringen.

Under våren kommer vatten från bergborrade brunnar i närområdet att analyseras. Därefter kommer pumptester att utföras i utvalda brunnar under hösten. På kemtvättsfastigheten kommer den konstaterade föroreningen i jord att undersökas under maj månad. Detta görs eftersom en förorening i sprickigt berg kan spridas på längre avstånd och påverka möjligheten till dricksvattenuttag långt ifrån källområdet.

Bakgrund

Den tidigare kemtvätten i Sibbarp släppte under 1950- och 60-talet ut kemiska tvättvätskor tillsammans med tvättvattnet i Helgeå. Verksamheten har resulterat i en förorening med den klorerade tvättkemikalien perkloretylen i underliggande mark och grundvatten. Föroreningen har trängt ner till berget under jordlagren och riskerar att sprida sig med grundvattnet i sprickor i berggrunden. Den mesta tvättvätskan har genom åren följt med ån, men där processledningen mynnar i ån finns fortfarande höga halter kvar i bottensedimenten.

Kommunalt dricksvatten finns framdraget till fastigheterna i området, vilket betyder att det inte är några risker för människors hälsa.

Sedan 2015 agerar SGU huvudman för de nu pågående åtgärdsförberedande utredningar vid den tidigare kemtvätten i Sibbarp. Utredningarna finansieras med bidragsmedel från Naturvårdsverket vidareförmedlade av Länsstyrelsen i Skåne län.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Bild